13 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์
วุฒิผู้แต่ง- สวนกุหลาบวิทยาลัย
- น.บ. (ธรรมศาสตร์)
- น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- LL.M. (Monash University, Australia)
- Certificate of Commercial Law, Japan
ผลงานที่ผ่านมา- มีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ เช่น บทความเรื่อง "Corporate Rescue In Thailand" และบทความเรื่อง "Antitrust Law in Thailand" ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Australian Journal of Corporate Law Vol. 6 No. 2 1996 เป็นต้น
- งานเขียน Thailand Report ใน International Encycopedia of Corporative Law
- งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบสัญญายืมและฝากทรัพย์ระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายของ ประเทศญี่ปุ่น
- งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law หรือ Compettition Law) ของ 9 ประเทศ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหภาพยุโรป เยอรมัน แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
- งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายของประเทศจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย
- งานวิจัย กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์
- บทความล่าสุดเรื่อง Compettition Policy Under the New Antitrust Law เสนอต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ International Comference Compettition Policy and Economic Adjustment จัดโดย World Bank May 27-28, 1999
- หนังสือ "คำอธิบายเอกเทศสัญญา 2 ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์"
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,831,512 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474