20 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
วุฒิผู้แต่ง- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2532
- น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2539
ผลงานที่ผ่านมาหนังสือ
- หลักกฎหมายบริษัทจำกัด (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน 2546, พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2547
- หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2546, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พฤษภาคม 2548
- หลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) เมษายน 2547
- หลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (กรุงเทพฯ : วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550)
- เอกสารคำสอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า พ.ศ. 2545
- เอกสารประกอบการสอนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท พ.ศ. 2544

งานวิจัย/บทความ
- ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย ?สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า? สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2546
- วิจัยเรื่องกฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548
- วิจัยเรื่องการทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พ.ศ. 2550
- บทความ เรื่อง บำเหน็จหรือบำนาญ อย่างไหนดีกว่ากัน? พิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544 และยังนำมาเผยแพร่ในวารสารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2545 ฉลองครบรอบ 55 ปี
- บทความเรื่อง แค่ทำให้เสียใจ เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่? พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 54 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2547 ฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- บทความเรื่อง กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต? พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 57 มกราคม-เมษายน พ.ศ.2548 และ พิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2548 ในโครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ฯ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,847,709 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474