22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งพนิต ธีรภาพวงศ์
วุฒิผู้แต่ง- 2534 นิติศาสตรบัณฑิต มหาิวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2536 MASTER OF LAWS / LL.M., "Tax Aspects of Transfer Pricing within Multinational Corporations (MNCs) Based on the US Experience: Decision-Making Guidelines for a Developing Country like Thailand", UNIVERS
ผลงานที่ผ่านมาผลงานวิจัย/วิชาการ
- หนังสือ "หลักการพื้นฐานสำหรับบริษัทข้ามชาติ : การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ" (พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง-สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2541, กรุงเทพมหานคร / พิมพ์ครั้งที่สอง-ศูนย์ศึกษากฎหมายภาษีอากร, พ.ศ. 2546, กรุงเทพมหานคร)
- ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวิชาบัญชีระหว่างประเทศ (มสธ.)/2544
- หนังสือ "ปัญหาการพิสูจน์ราคาโอน (Transfer Pricing) สำหรับบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 113/2545 พร้อมแปลฉบับภาษาอังกฤษ)" (Tax Research Centre Publications, พ.ศ. 2546, กรุงเทพมหานคร)
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,259 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474