13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
วุฒิผู้แต่ง- เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
- จบการศึกษาปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ใน พ.ศ. ๒๔๘๙
- สอบเป็นผู้พิพากษาได้พร้อมท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร แต่ก็ต้องละทิ้งงานในศาลยุติธ
ผลงานที่ผ่านมา- เมื่อกลับจากประเทศอังกฤษ จึงมาทำงานเป็นอัยการในกรมอัยการ ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ย้ายจากกรมอัยการเข้าทำงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๑๗ ยังทำหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกด้วย
- ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มาเชิญให้ไปทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงต้องลาออกจากราชการซึ่งในขณะนั้นกำลังดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- แม้จะมาทำงานเป็นอัยการอยู่นานทีเดียว แต่ก็มิได้มีเพียงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น ยังเชี่ยวชาญเป็นที่สุดทั้งในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา รวมทั้งกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้เพราะแม้งานราชการและงานการเมืองจะมากมายเพียงใด
ก็ไม่เคยละทิ้งงานในมหาวิทยาลัย
- พร้อมกับการรับราชการในช่วงก่อนพ้นราชการและการทำงานในฐานะทนายความที่ปรึกษากฎหมายในช่วงหลังจากพ้นราชการ ไม่เคยเลยที่จะทอดทิ้งงานทางวิชาการ งานวิชาการที่ทำมาตลอดก็คืองานสอนกฎหมายในหลายสถาบันศึกษากฎหมาย อาทิ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเสมอๆ ส่วนงานเขียนนั้น ก็มีทั้งที่เป็นหนังสือและบทความทางวิชาการอย่างไม่ขาดตอน จึงทำให้มีจำนวนมากมายและหลากหลายอย่างยิ่ง
- หลังจากได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็มาได้รับอีกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนที่ ๓๖ ของคณะนิติศาสตร์ดังกล่าว
- ชีวิตของท่านจึงผ่านงานกฎหมายในทุกลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นงานนิติบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นงานของทนายความของแผ่นดินในฐานะอัยการ หรืองานบังคับใช้กฎหมายในฐานะเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารและงานบริหารกฎหมายในฐานะนักการเมือง หรืองานพิพากษาอรรถคดีในฐานะตุลาการ และปัจจุบัน ทำหน้าที่ทนายความของเอกชน ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายจึงเป็นประสบการณ์ที่มีความรอบด้านและลุ่มลึกที่ยากจะหาได้ในประเทศนี้
- จึงไม่น่าแปลกใจที่คำสอนของท่านจะมีความสมดุลระหว่างทฤษฎีทางกฎหมายและความรู้ทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากพื้นฐานความรู้กฎหมายที่ดีเยี่ยมผสมผสานกับประสบการณ์เกี่ยวกับ
กฎหมายระหว่างประเทศจากงานทนายความที่ปรึกษากฎหมายที่ทำตลอดเวลา ๒๐ กว่าปี
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,737 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474