22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ หลวงจำรญเนติศาสตร์ (พ.ศ. 2445-2518)
วุฒิผู้แต่ง- เริ่มเข้ารับการศึกษาวิชาสามัญที่โรงเรียนครูแดง พ.ศ. 2451 ในปีต่อมาย้ายไปเข้าโรงเรียนทองนพคุณ สอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่ 2 และใน พ.ศ. 2455 ย้ายมาเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบ ในปี พ.ศ. 2456 ได้เข้าเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัย และสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2
ผลงานที่ผ่านมาการรับราชการ
- 1 มิถุนายน 2461 เป็นข้าราชการฝึกหัด ตำแหน่งนักเรียนล่าม เงินเดือน 30 บาท
- 1 เมษายน 2472 เป็นผู้พิพากษา เงินเดือน 240 บาท
- 1 พฤษภาคม 2473 รับราชการศาลแพ่ง เงินเดือน
- 22 สิงหาคม 2475 รับราชการศาลอาญา เงินเดือน 300 บาท
- 5 สิงหาคม 2476 ผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต เงินเดือน 300 บาท
- 1 กันยายน 2476 ผู้รั้งตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต เงินเดือน 400 บาท
- 9 มีนาคม 2476 ทำการแทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครศรีธรรมราชอีกตำแหน่งหนึ่ง
ฯลฯ
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,259 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474