22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
วุฒิผู้แต่ง2538 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ ?การกระจายอำนาจ และ การปกครองท้องถิ่น? (IIAP.) กรุงปารีส, ฝรั่งเศส
2533 Doctorat de l?Universite Robert Schuman de Strasbourg (mention tres honorable), มหาวิทยาลัย Robert Schuman ฝรั่งเศส
ผลงานที่ผ่านมา2544-2547
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542-2544
หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
2542-2543
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์
2541-2546
กรรมการบริหารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2539-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538-2544
ผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
2538-2547
กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538-2543
กรรมการอำนวยการกิจการโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์และศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538-2541
ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการก่อสร้างศูนย์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศปอ.มธ.)
2537-2544
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้แทนผู้บริหาร 2545-2547
2534 - 2543
กรรมการที่ปรึกษากฎหมายและสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534-2537
รองประธานคณะกรรมการบริการทางวิชาการและสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534-2537
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2526-2527
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายการนักศึกษา
2527
กรรมการสภาอาจารย์จากการเลือกตั้งทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2526
กรรมการสภาอาจารย์ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2524
ประธานกรรมการบัณฑิตธรรมศาสตร์
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,323 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474