13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
วุฒิผู้แต่ง- 2463 โรงเรียนเทรนท์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ
- 2468 ศึกษาวิชานิติศาสตร์ที่วูชเตอร์คอลเลจ ออกซ์ฟอร์ด
- 2472 สำเร็จปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- 2472 สำเร็จเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ
- 2473 สอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทย
- 2474 สอบได้ที่หนึ่ง นักธรรม ที่วัดบวรนิเ
ผลงานที่ผ่านมา- สอนกฎหมายที่โรงเีรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตยสภา
- มีส่วนในการร่างประมวลกฎหมายสำคัญๆ และร่างรัฐธรรมนูญ
- ได้เขียนตำรากฎหมายแพ่งหลายเล่ม
- ก่อตั้งสำนักงานทนายความเสนีย์ ปราโมช
ฯลฯ
ประสบการณ์- 2475 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง - 2481 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ - 2483 เอกอัครราชทูต ประจำสหรัฐอเมริกา - 2489-2491 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ - 2518 นายกรัฐมตรี - 2519 นายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,658 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474