24 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (154)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (79)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (54)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
วุฒิผู้แต่ง- พ.ศ.2455 โรงเรียนครูบุญเกิด
- พ.ศ.2457 โรงเรียนมัธยมสวนกุหลาบวิทยาลัย
- พ.ศ.2461 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้นเตรียมมัธยม 3 (ภาคภาษาฝรั่งเศส)
- พ.ศ.2465 โรงเรียนรัฐบาลลีเซ่แห่งเมืองเกรอโนเบลอ ประเทศฝรั่งเศส
- พ.ศ.2469 มหาวิทยาลัยกฎห
ผลงานที่ผ่านมา- กฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวล ความรับผิดทางละเมิด, พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2479
- เศรษฐศาสตร์พิศดาร (งานบุคคล) พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2479
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล, พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2482.
- ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน, พระนคร, บริษัท โสภณพิพรรฒธนาการ, 2490
- คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนันและขันต่อ, พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2492
- ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน, พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2493
- คำบรรยายกฎหมายนิติกรรมและหนี้, พระนคร, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2512
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, พระนคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516
- กฎหมายแพ่งลักษณะทั่วไปแห่งหนี้ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517 (พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติมโดย รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ กรุงเทพฯ, โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545)
- หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสัมมนาและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518 (พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ, โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545)
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,339,973 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474