16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งอ.เพรียบ หุตางกูร (2456-)
วุฒิผู้แต่ง-มัธยม ๘ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์
- ธรรมศาสตร์บัณฑิต
ผลงานที่ผ่านมาข้ารับราชการ
ครั้งแรกในกรมอัยการตำแหน่งอัยการฝึกหัดกองคดี แล้วย้ายไปเป็น
อัยการผู้ช่วยจังหวัดนครนายกและสอบเป็นผู้พิพากษาได้เมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๖ แล้วย้ายไปเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง, ศาลจังหวัดชุมพร และศาลจังหวัดราชบุรี จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วย้ายไปประจำจังหวัดยโสธร, ศาลแขวงจังหวัดลพบุรี และศาลจังหวัดลพบุรี ตามลำดับ แล้วย้ายเข้าเป็นผู้พิพากษาศาลอาญา ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ (จังหวัดนครราชสีมา) ผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ตามลำดับ
เกษียณอายุเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ในขณะดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา จากนั้นได้เข้าทำหน้าที่สอนวิชากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๑ วิชาที่สอนคือ กฎหมายลักษณะมรดก

ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,896,605 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474