25 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (90)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (161)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Writer Profile
 
 
ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
วุฒิผู้แต่ง- Secondaire 5, (Polyvalente de la Pointe-aux-Trembles, Canada) (นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS Excha
ผลงานที่ผ่านมาประสบการณ์ในวิชาชีพกฎหมายในปัจจุบัน :
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (มิถุนายน ๒๕๕๐ ? ปัจจุบัน)
- ผู้บรรยายวิชา
กฎหมายลักษณะมรดก (ปริญญาตรี)
ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น (ปริญญาตรี)
การใช้ศัพท์และสำนวนกฎหมายอังกฤษ (English for Lawyers) (ปริญญาตรี)
การอ่านเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษและการค้นคว้า (ปริญญาตรี)
คอมมอนลอว์ (ปริญญาโท)
กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ (ปริญญาโท)
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
Law and Technology (ปริญญาตรี) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (Sirindhorn International Institute of Technology)
- หัวหน้าโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme)

ประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายในอดีต:
- นิติกร/นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๗ ? ๒๕๔๙)
- หัวหน้าสาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ประสบการณ์-

 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,387,544 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474