01 พฤษภาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (37)
 กฎหมายทั่วไป (107)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (54)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (82)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (22)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (12)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (22)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (30)
 อื่นๆ (98)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (16)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (62)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 10  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167657240
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2559


 
ราคา 155.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : วิธีพิจารณาความแพ่งพิสดาร เล่ม1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 เล่ม 1-3 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้จัดทำขอยืนยันเจตนาในการจัดทำหนังสือทุกเล่มว่าต้องการเผยแพร่แนวทางการจัดทำซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจากคำบรรยายและหนังสืออื่น ๆ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เเป็นระบบ ง่ายต่อการจดจำ และเพื่อให้ทราบหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด รวมทั้งความแตกต่างของคำพิพากษาฎีกาในเรื่องที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกัน โดยมิได้มุ่งหวังให้ใช้เป็นหนังสือในการเก็งข้อสอบแต่อย่างใด แต่ปรารถนาให้ผู้อ่านใช้เหตุผลและความเข้าใจในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องแท้จริงซึ่งจะยังผลให้สามารถทำข้อสอบ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786164237483
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 448
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560


 
ราคา 320.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ.อาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมฎีกาใหม่ซึ่งกลับแนวคำตัดสินเดิมที่สำคัญๆ หลายเรื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเนติฯ ปี 2558 ถึงเล่ม 12 ปี 2559 ถึงเล่ม 4 และ คำพิพากษาศาลฎีกาของศาลฎีกา ปี 2558 ถึงเล่ม 9 ปี 2559 ถึงเล่ม 1 เพื่อความสมบูรณ์และทันสมัยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ : เนื้อหาในเล่ม : ผู้เสียหาย/อำนาจสอบสวน/อำนาจศาล/การขอเข้าร่วมเป็นโจทก์/ถอนฟ้อง/สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ/คดีแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญา/จับ ขัง ค้น ปล่อยชั่วคราว/การสอบสวน/ฟ้องคดีอาญา/ไต่สวนมูลฟ้อง/การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่ง/อุทธรณ์ ฎีกา/คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามมาตรา 195 วรรคสอง/มาตรา 198 และมาตรา 216 แก้ไขใหม่ เรื่องจำเลยที่อยู่ระหว่างการหลบหนีไม่สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้/การถอนอุทธรณ์/ห้ามอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ตามมาตรา 212/ยกฟ้องจำเลยที่มิได้อุทธรณ์ด้วยเหตุลักษณะคดีตามมาตรา 213/คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 218/คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219/กรณีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220/การบังคับตามคำพิพากษา/พยานหลักฐานในตดีอาญาชื่อผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
รหัสสินค้า : 9786164291744
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 628
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 4 : มกราคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด


 
ราคา 380.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มืออการศึกษาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเสนอคดีต่าศาลส่วนแพ่ง เขตอำนาจศาล ศาลที่เสนอคำร้องขอ การตรวจคำคู่ความ คู่ความมรณะ ความสามารถของคู่ความ การร้องสอด คู่ความร่วม ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำ คดีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ฟ้องซ้อน ฟ้องแย้ง การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ ขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา คู่ความขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา การบังคับคดี การร้องขอกันส่วน การร้องขอให้ปล่อยทรัยพ์ที่ยึด บุคคลภายนอกขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ การขอเฉลี่ยทรัพย์ อุทธรณ์ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167657295
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : พฤศจิกายน :2559


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า : 9786164130524
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 920 กรัม
  จำนวนหน้า : 592
ขนาด : 16.5x22.5
พิมพ์ : 6 : เมษายน 2559


 
ราคา 320.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

- พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

- พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

- พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534

- พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2539

- พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ.2545

- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550ชื่อผู้แต่ง : The Justice Group
รหัสสินค้า : 9786162602221
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 720 กรัม
  จำนวนหน้า : 592
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2559


 
ราคา 200.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786167657257
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2559


 
ราคา 245.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : มารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

มารยาททางการเมือง เป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยิน แต่ไม่ค่อยมีคนทำให้เห็นนัก มารยาทจะมีก็ด้วยการกล่อมเกลา มีตัวอย่างที่ดีต้องเป็นไปตามเกณฑ์กติกา และเป็นสิ่งเดียวกับสามัญสำนึกถ้าไม่มี อาจถึงขั้นบ้านเมืองเสียหายดังที่เคยเห็นเป็นมา..

ข้อเสนอสำคัญถึงจิตสำนึกใหม่ทางการเมืองไทยในเล่มนี้ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เพียรเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ สรุปสาระถึงพันธะของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีต่อประชาชน และมารยาทของผู้ที่ถือกฎหมายนั้นรวมทั้งตัวอย่างจากทั่วโลกที่อาจหยิบจับปรับใช้ นำมาพัฒนาบ้านเมืองเราได้ด้วย วิธีคิดใหม่ ในเล่มนี้ชื่อผู้แต่ง : ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รหัสสินค้า : 9789742282820
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 448
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : ตุลาคม 2558


 
ราคา 395.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำอธิบายกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการขออนุญาตฎีกาเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพโครงสร้างของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และขั้นตอนของการขออนุญาตฎีกา ตลอดจนเหตุที่ศาลฎีกาจะอนุญาตให้ฎีกาได้ ในการอธิบายได้นำหลักกฎหมายและแนวความคิดของคดีในประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ท่านผู้อ่านไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายส่วนนี้ต่อไป..ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786164132795
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 155
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : เมษายน 2559


 
ราคา 200.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้ในประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เรื่องไพร่ , การอภิปรายเรื่อง "ไพร่" และ "อำมาตย์" , ตระลาการ หรือ กระลาการ ลูกขุน และผู้ปรับ, วิวัฒนาการแห่งการสิ้นสุดปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในสยามชื่อผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสถาน
รหัสสินค้า : 9786167073347
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2554


 
ราคา 150.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 10  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,882,521 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474