13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1  ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญในการเรียนการสอบเนติ บัณฑิต และผู้ช่วยผู้พิพากษา

ภาค 2  หลักการอ่านตำราและวางแผนการสอบ

ภาค 3  หลักและเทคนิคการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระดับนิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย อัยการผู้ช่วย  และผู้ช่วยผู้พิพากษาชื่อผู้แต่ง : พลวิษย์ พันธุ์คำเกิด
รหัสสินค้า : 9786164689268
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 374
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1: กรกฎาคม 2561


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1   บททั่วไป

บทที่ 2  ความเบื้องต้นในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น

บทที่ 4  การอุทธรณ์ ฎีกา ในคดีค้ามนุษย์ ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์
รหัสสินค้า : 9786164400832
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 130
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:พฤษภาคม 2560


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ

บทที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม

บทที่ 2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

บทที่ 3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่่ 4  พระราขบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ฯลฯ 646ชื่อผู้แต่ง : KB LAW
รหัสสินค้า : 9786164740853
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 646
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือเตรียมสอบกฎหมายฟื้นฟูกิจการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือคู่มือเตรียมสอบกฎหมายฟื้นฟูกิจการเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบวิชากฎหมายฟื้นฟูกิจการ โยจะสอดแทรกข้อสอบเก่าประกอบไปด้วยชื่อผู้แต่ง : พรายกระซิบ
รหัสสินค้า : 9786167541556
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 111
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556


 
ราคา 95.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

-ข้อความเบื้องต่น

-ภาค 1 ข้อเท็จจริง

-ภาค 2 การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง

-ภาค 3 การแสดงเหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง

-ภาค4 การชี้ขาดตัดสินคดีชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164458581
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 650
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2: ตุลาคม 2560


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอะิบายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551

พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

พรบ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ลอดภัย 2551

พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 2545

พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค 2551

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานคดี 2551ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164136755
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : {weight} กรัม
  จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : กรกฎาคม 2559


 
ราคา 300.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164067608
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 743
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : กุมภาพันธ์ 2559


 
ราคา 400.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือศึกษาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

บทที่ 2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 4  ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่ จ่าย

บทที่ 5  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 6  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
รหัสสินค้า : 9786164689251
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 3


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น : การพิจารณาโดยขาดนัด
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164130562
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 238
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : มีนาคม 2559


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น : วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9789748042978
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9


 
ราคา 110.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,625 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474