16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดีอาญา ภาคความผิดต่อชีวิต ร่างกาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การพิสูจน์ความจริงและการถามค้าน การป้องกันพอสมควรแก่เหตุ การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ บันดาลโทสะ เหตุผลพิเศษ (ยิงขู่ ปืนลั่น) จิตบกพร่อง ความมึนเมา และการยับยั้ง สมัครใจเข้าวิวาท การพิจารณาเจตนาของจำเลย พยานเดี่ยว พยานคู่ คำให้การชั้นสอบสวนของพยาน คำซัดทอดของผู้กระทำความผิด คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน พยานแวดล้อม ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742036690
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 520
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 3 มีนาคม 2560


 
ราคา 400.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพยาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะนาม บทที่ ๒ หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน บทที่ ๓ หน้าที่นำสืบ บทที่ ๔ ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน บทที่ ๕ พยานหลีกฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง บทที่ ๖ พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก บทที่ ๗ การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร บทที่ ๘ พยานบอกเล่า บทที่ ๙ วิธีนำสืบพยานหลักฐานโดยทั่ว ๆ ไป บทที่ ๑๐ พยานบุคคล บทที่ ๑๑ พยานเอกสาร บทที่ ๑๒ พยานวัตถุ บทที่ ๑๓ พยานความเห็น บทที่ ๑๔ มาตราฐานการพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานชื่อผู้แต่ง : โสภณ รัตนากร
รหัสสินค้า : 9789744474094
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1160 กรัม
  จำนวนหน้า : 568
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ :


 
ราคา 440.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. หุ้นส่วน-บริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวดที่ ๑ ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท หมวดที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมวดที่ ๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หมวดที่ ๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมวดที่ ๕ บริษัทจำกัดชื่อผู้แต่ง : โสภณ รัตนากร
รหัสสินค้า : 9789744474087
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
  จำนวนหน้า : 574
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 13 : กรกฏาคม 2556


 
ราคา 440.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. หนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ ๑ บททั่วไป บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้ บทที่ ๓ ผลแห่งหนี้ บทที่ ๔ สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ บทที่ ๕ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บทที่ ๖ ลูกหนี้ผิดนัด บทที่ ๗ เจ้าหนี้ผิดนัด บทที่ ๘ รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์ บทที่ ๙ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ บทที่ ๑๐ เพิกถอนการฉ้อฉล บทที่ ๑๑ สิทธิยึดหน่วง บทที่ ๑๒ บุริมสิทธิ บทที่ ๑๓ ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน บทที่ ๑๔ การโอนสิทธิเรียกร้อง บทที่ ๑๕ การชำระหนี้ บทที่ ๑๖ ปลดหนี้ บทที่ ๑๗ หักกลบลบหนี้ บทที่ ๑๘ แปลงหนี้ใหม่ บทที่ ๑๙ หนี้เกลื่อนกลืนกัน บทที่ ๒๐ หนี้ระงบลงโดยเหตุอื่นชื่อผู้แต่ง : โสภณ รัตนากร
รหัสสินค้า : 9789744474100
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
  จำนวนหน้า : 602
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11:สิงหาคม 2556


 
ราคา 440.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. ลักษณะละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะที่ ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด หมวดที่ ๑ ความรับผิดของบุคคลในการกระทำของตนเอง หมวดที่ ๒ ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะละเมิด ฯลฯ ลักษณะที่ ๒ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หมวดที่ ๑ ค่าสินไหมทดแทน หมวดที่ ๒ กรณีทรัพย์ทำลายลงหรือการคืนตกเป็นพ้นวิสัยหรือเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุ ฯลฯ ลักษณะที่ ๓ นิรโทษกรรม หมวดที่ ๑ การป้องกันและการกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย หมวดที่ ๒ การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
รหัสสินค้า : 9789744474001
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2553


 
ราคา 350.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. ซื้อขาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
รหัสสินค้า : 9789744473783
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 16 : 2552


 
ราคา 220.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อพิจารณาเบื้องต้น , บทที่ ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิดโดยการกระทำของตนเอง บทที่ ๒ ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของผู้อื่น บทที่ ๓ ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ บทที่ ๔ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา ๔๓๘ บทที่ ๕ นิรโทษกรรมชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
รหัสสินค้า : 9789744473868
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2553


 
ราคา 310.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร ญาณสุธี
รหัสสินค้า : 9789744473752
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 560 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : 2552


 
ราคา 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
รหัสสินค้า : 9789744474117
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : มิถุนายน 2556


 
ราคา 290.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. นิติกรรม-สัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
รหัสสินค้า : 9789744474148
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 784
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : มกราคม 2557


 
ราคา 650.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,896,498 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474