17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 10  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036201
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 94
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : สิงหาคม 2558


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ึความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- เหตุที่จะต้องศึกษากฎหมาย

- ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

- การตีความของกฎหมายและระบบกฎหมาย

- การแบ่งประเภทของกฎหมาย และการจัดทำกฎหมาย

- ลำดับชั้นกฎหมายในประเทศไทย

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : อิทธ คำตะลุง
รหัสสินค้า : 9789742036980
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา:บทวิเคราะห์และวิจารณ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ร.ต.อ.ธีสุทธิ์ พันฤทธิ์
รหัสสินค้า : 9789742036164
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : 2558


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27, 28 และ 29
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036287
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : ธันวาคม 2558


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036317
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 100
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2559


 
ราคา 120.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายรวามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พ.ร.บ.สวนป่า พงศง2535
พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 ชื่อผู้แต่ง : ยืนหยัด ใจสมุทร
รหัสสินค้า : 9789742036591
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 572
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 5 : กุมภาพันธ์ 2560


 
ราคา 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 บททั่วไป บทที่ 2 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
บทที่ 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้ยต้น บทที่ 4 การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
บทที่ 5 อุทธรณ์ บทที่ 6 ฎีกา บทที่ 7 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036638
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 122
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : มีนาคม 2560


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างคำถาม-คำตอบกฎหมายครอบครัว พร้อมจัดคำถาม-คำตอบให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเป็นตัวอย่างในการเตรียมสอบได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาปัญหากฎหมายครอบครัวในชีวิตประจำวันได้

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
รหัสสินค้า : 9789742037055
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 92
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 11: ตุลาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 72.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การตีพิมพ์ครั้งที่ 11 นั้น สำนักพิมพ์ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในเรื่องของลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, พันธุ์พืช และการออกแบบของผุงภูมิวงจรรวม เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
รหัสสินค้า : 9789742036720
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 830 กรัม
  จำนวนหน้า : 528
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 แก้ไขเพิ่มเติม 2560


 
ราคา 440.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : หุ้นส่วนและบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำอธิบายและแผนภูมิย่อข้อกฎหมาย 

แนวทางการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง อื่น ๆชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742036232
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 860 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2559


 
ราคา 400.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 10  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,006 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474