13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 3 | 4 | 5 | 6 
 
 ลำดับที่ : 51
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9789748042992
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 780 กรัม
  จำนวนหน้า : 440
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 52
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายวิชาสัมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาภาคสอง ได้จัดให้มีการบรรยาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งในภาคปกติและภาคค่ำ อันเป็นการศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่บทบัญญัติว่าด้วยหลักทั่วไป อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราวและการสอบสวน ตลอดจนบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทรณ์และฎีกา พยานหลักฐาน การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหลักเป็นเบาและลดโทษ โดยวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อสามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ  ผู้เขียนจึงจัดทำตำราคำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นตำราเรียนประกอบการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเพื่อเป็นตำราเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลที่ให้ความสนใจ โดยมอบให้ทางสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสถาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งนี้ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
รหัสสินค้า : 9786164040250
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1330 กรัม
  จำนวนหน้า : 756
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 4 : 2560


 
ราคา  430.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 387.00 บาท

 ลำดับที่ : 53
 
  ชื่อหนังสือ : คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540 จนถึง สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบันที่สุดชื่อผู้แต่ง : เนติบัณฑิตยสภา
รหัสสินค้า : 9786164040274
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 528
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 54
 
  ชื่อหนังสือ : การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

บทที่ 2 วัตถุประสงต์ของกาจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

บทที่ 3  ความสมบูรณ์ของเอกสารทางกฎหมาย

บทที่ 4 รูปแบบของเอกสารทางกฎหมาย (ภาครัฐ)

บทที่ 5  เอกสารทางกฎหมายของการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

บทที่ 6 รูปแบบของเอกสารทางกฎหมายของสังคมดิจิตอล

บทที่ 7  เอกสารทางกฎหมายในรูปของการให้สัมปทานและการอนุญาต

บทที่ 8 เอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ

บทที่ 9  เอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรเอกชน

บทที่ 10 เอกสารทางกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินของธุรกิจ

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์
รหัสสินค้า : 9786164040335
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 644
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2560


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 55
 
  ชื่อหนังสือ : ว่าความและการถามพยาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1. การเตรียมคดี

2. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้องคดี)

3. หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

4. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง

5. การร่า่งคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท

6. การบรรยายฟ้องคดีอาญา 

7. การเขียนหรือร่างคำฟ้องในคดีอาญา

8. การร่า่งคำให้การจำเลยในคดีอาญา

9.การร่า่งคำให้การจำเลยในคดีแพ่ง

10. หลักเกณฑ์การทำคำร้องคำขอ คำแถลง ชื่อผู้แต่ง : ดร.ถวัลย์ รุยาพร
รหัสสินค้า : 9786164040328
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2560


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 171.00 บาท

 ลำดับที่ : 56
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1

บททั่วไป

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น

บทที่ 2  มูลแห่งหนี้

บทที่ 3  วัตถุแห่งหนี้

บทที่ 4  ผลแห่งหนี้

บทที่ 5  ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน

บทที่ 6  โอนสิทธิเรียกร้อง

ภาค  2  

ความระงับหนี้

บทที่ 1 การชำระหนี้

บทที่ 2 ปลดหนี้

บทที่ 3  หลักกลบลบหนี้

บทที่ 4 แปลงหนี้ใหม่

บทที่ 5 หนี้เกลี่อนกลืนกันชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164040410
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 626
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 12 : กุมภาพันธ์ 2561


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 342.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 3 | 4 | 5 | 6 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,652 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474