29 มีนาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (37)
 กฎหมายทั่วไป (107)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (53)
 หนังสือฝากขาย (15)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (81)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (22)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (12)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (22)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (30)
 อื่นๆ (97)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (16)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (62)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (4)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 
 ลำดับที่ : 41
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก สภาพและฐานะของบุคคลที่จะพึงรับมรดกได้ ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก การรับมรดกที่ดิน ฯลฯ, การเสียไปซึ่งสิทธิในมรดก การถูกกำจัดมิให้รับมรดก การตัดมิให้รับมรดก การสละมรดก ฯลฯ, พินัยกรรม ลักษณะของพินัยกรรม ผู้ทำพินัยกรรม ผู้รับพินัยกรรม แบบพินัยกรรม การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม ผู้จัดการมรดก ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786164040281
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1040 กรัม
  จำนวนหน้า : 582
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : มีนาคม 2560


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท

 ลำดับที่ : 42
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญาภาค 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
รหัสสินค้า : 9786167425481
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 3200 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,374
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2555


 
ราคา 990.00 บาท

 ลำดับที่ : 43
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : อัครวิทย์ สุมาวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167425788
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : เมษายน 2557


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 189.00 บาท

 ลำดับที่ : 44
 
  ชื่อหนังสือ : คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ปี 2539-2558
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดพิมพ์คำถามพร้อมธงคำตอบครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคสองตั้งแต่สมัยที่ 49 ปีการศึกษา 2539 จนถึงสมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบันที่สุดชื่อผู้แต่ง : เนติบัณฑิตยสภา
รหัสสินค้า : 9786164040267
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 552
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 45
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายวิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
รหัสสินค้า : 9786167425955
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 646
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : เมษายน 2558


 
ราคา  360.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 324.00 บาท

 ลำดับที่ : 46
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786163741868
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา 260.00 บาท

 ลำดับที่ : 47
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786163211354
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 980 กรัม
  จำนวนหน้า : 535
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : พฤศจิกายน 2555 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา 320.00 บาท

 ลำดับที่ : 48
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786163610294
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1120 กรัม
  จำนวนหน้า : 626
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : เมษายน 2557


 
ราคา 340.00 บาท

 ลำดับที่ : 49
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9789748042992
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 780 กรัม
  จำนวนหน้า : 440
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6


 
ราคา 280.00 บาท

 ลำดับที่ : 50
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายวิชาสัมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาภาคสอง ได้จัดให้มีการบรรยาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งในภาคปกติและภาคค่ำ อันเป็นการศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่บทบัญญัติว่าด้วยหลักทั่วไป อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราวและการสอบสวน ตลอดจนบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทรณ์และฎีกา พยานหลักฐาน การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหลักเป็นเบาและลดโทษ โดยวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อสามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ  ผู้เขียนจึงจัดทำตำราคำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นตำราเรียนประกอบการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเพื่อเป็นตำราเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลที่ให้ความสนใจ โดยมอบให้ทางสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสถาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งนี้ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
รหัสสินค้า : 9786164040250
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1330 กรัม
  จำนวนหน้า : 756
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 4 : 2560


 
ราคา  430.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 387.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,846,136 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474