29 มีนาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (37)
 กฎหมายทั่วไป (107)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (53)
 หนังสือฝากขาย (15)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (81)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (22)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (12)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (22)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (30)
 อื่นๆ (97)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (16)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (62)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (4)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะอุทธรณ์, หลักทั่วไปในการอุทธรณ์, ข้อที่ต้องห้ามอุทธรณ์, กำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์, การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์, การวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมเพิ่ม, การขอทุเล่าการบังคับ, การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์, คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ให้รับหรือไม่รับอุทธรณ์เป็นที่สุด, การสั่งสำเนาอุทธรณ์และการทิ้งฟ้องอุทธรณ์, คำแก้อุทธรณ์, การพิจารณาคดีที่อุทธรณ์แต่เฉพาะข้อกฎหมาย, คดีที่อุทธรณ์ทั้งคำพิพากษาและคำสั่ง, การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : อุดม เฟื่องฟุ้ง
รหัสสินค้า : 9786167425719
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 575
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : ตุลาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786167425924
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
  จำนวนหน้า : 848
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 12 : มกราคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 405.00 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : เข็มชัย ชุติวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167425757
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 470
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : 2557


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมยครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เพิ่มเติม - คำอธิบาย พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 

  - การรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

  - คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติในการจดทะเบียนครอบครัวในเรื่องการสมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม

  - คำพิพากษาศาลฎ๊กา ปี 2557 และ 2558 ที่น่าสนใจชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786164040120
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
  จำนวนหน้า : 823
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 22 : 2559


 
ราคา  470.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 423.00 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเรียบเรียงได้แยกวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และสิทธิของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการบังคับคดีไว้ต่างหากจากกัน และได้แสดงความเห็นในการแปลงความข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อนักกฎหมายจะได้พิจารณาและมีดุลพินิจอันจะเป็นประโยชน์ ชื่อผู้แต่ง : สมชาย จุลนิติ์
รหัสสินค้า : 9786164040106
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 417
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : เมษายน 2559


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเล่มนี้ประกอบด้วยคำอธิบายพร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยังใช้เป็นบรรทัดฐานตามบทกฎหมายใหม่ได้ในปัจจุบัน รวมทั้งได้นำตัวอย่างจากข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตและข้อสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราขการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา โดยปรับปรุงอ้างอิงบทกฎหมายเป็นปัจจุบันมาลงพิมพ์ท้ายเล่ม เพื่อประโยชน์แก่การทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายและเป็นคู้มือในการเตรียมสอบชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789748512785
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 560 กรัม
  จำนวนหน้า : 488
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : กันยายน 2559


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : คำิอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แบบของคำฟ้องคดีอาญา, การไต่สวนมูลฟ้อง, การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ, การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา, การพิจารณาคดีอาญา, คำพิพากษาและคำสั่ง, สิทธิในการอุทธรณ์, การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรรับอุทธรณ์ และการถอนอุทธรณ์, การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์, คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์, การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 245, สิทธิในการฎีกา, ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา, การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา, อำนาจศาลฎีกาในการสั่งไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นสาระ พร้อมด้วย แผนภูมิแสดงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ วิเคราะห์ฎีกาที่น่าสนใจ ข้อสังเกตที่มองข้ามไม่ได้ ตัวอย่างคำถามพร้อมธงคำตอบชื่อผู้แต่ง : ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786167425979
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 2500 กรัม
  จำนวนหน้า : 1049
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 12 : 2558


 
ราคา  540.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 486.00 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว, การหมั้น, การสมรส, ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา, ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา, การสมรสที่เป็นโมฆะ, การสิ้นสุดแห่งการสมรส, บิดามารดากับบุตร, สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร, ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง, บุตรบุญธรรม, ค่าอุปการะเลี้ยงดู


**พิมพ์ครั้งที่ 22 จะมีกฎหมายแก้เกี่ยวกฎหมายอุ้มบุญ**ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786167425931
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 816
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 21 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา  430.00  บาท
ลด: 30%
ขาย 301.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นแนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ปี 2539-2558
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายอาญา, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครองชื่อผู้แต่ง : เนติบัณฑิตยสภา
รหัสสินค้า : 9786164040045
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 520
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2559


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 40
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รหัสสินค้า : 9786167425641
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 489
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : กรกฎาคม 2556


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,846,136 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474