22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อพิจารณาเบื้องต้น  กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน  หน้าที่นำสืบ  หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน  การยื่ยพยานหลักฐาน  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนำสืบพยานหลักฐานเฉพาะแต่ละประเภท  การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
รหัสสินค้า : 9786164040472
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 632
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 13 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  395.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 355.50 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ความทั่วไป คดีมโนสาเร่ คดีไม่มีข้อยุ่งยาก การพิจารณาคดีโดยขาดนัดชื่อผู้แต่ง : มนตรี ยอดปัญญา
รหัสสินค้า : 9786167425467
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 230
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2555 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะอุทธรณ์, หลักทั่วไปในการอุทธรณ์, ข้อที่ต้องห้ามอุทธรณ์, กำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์, การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์, การวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมเพิ่ม, การขอทุเล่าการบังคับ, การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์, คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ให้รับหรือไม่รับอุทธรณ์เป็นที่สุด, การสั่งสำเนาอุทธรณ์และการทิ้งฟ้องอุทธรณ์, คำแก้อุทธรณ์, การพิจารณาคดีที่อุทธรณ์แต่เฉพาะข้อกฎหมาย, คดีที่อุทธรณ์ทั้งคำพิพากษาและคำสั่ง, การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : อุดม เฟื่องฟุ้ง
รหัสสินค้า : 9786167425719
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 575
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : ตุลาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786167425924
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
  จำนวนหน้า : 848
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 12 : มกราคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 405.00 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : เข็มชัย ชุติวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167425757
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 470
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : 2557


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว

บทที่ 2  การหมั้น

บทที่ 3  การสมรส

บทที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา

บทที่ 5 ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา

บทที่ 6 การสมรสที่เป็นโมฆะ

บทที่ 7  การสิ้นสุดแห่งการสมรส

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786164040458
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
  จำนวนหน้า : 862
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 23 : 2561


 
ราคา  490.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 441.00 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเรียบเรียงได้แยกวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และสิทธิของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการบังคับคดีไว้ต่างหากจากกัน และได้แสดงความเห็นในการแปลงความข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อนักกฎหมายจะได้พิจารณาและมีดุลพินิจอันจะเป็นประโยชน์ ชื่อผู้แต่ง : สมชาย จุลนิติ์
รหัสสินค้า : 9786164040342
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2560


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเล่มนี้ประกอบด้วยคำอธิบายพร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยังใช้เป็นบรรทัดฐานตามบทกฎหมายใหม่ได้ในปัจจุบัน รวมทั้งได้นำตัวอย่างจากข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตและข้อสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราขการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา โดยปรับปรุงอ้างอิงบทกฎหมายเป็นปัจจุบันมาลงพิมพ์ท้ายเล่ม เพื่อประโยชน์แก่การทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายและเป็นคู้มือในการเตรียมสอบชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789748512785
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 560 กรัม
  จำนวนหน้า : 488
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : กันยายน 2559


 
ราคา 280.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : คำิอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แบบของคำฟ้องคดีอาญา, การไต่สวนมูลฟ้อง, การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ, การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา, การพิจารณาคดีอาญา, คำพิพากษาและคำสั่ง, สิทธิในการอุทธรณ์, การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรรับอุทธรณ์ และการถอนอุทธรณ์, การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์, คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์, การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 245, สิทธิในการฎีกา, ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา, การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา, อำนาจศาลฎีกาในการสั่งไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นสาระ พร้อมด้วย แผนภูมิแสดงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ วิเคราะห์ฎีกาที่น่าสนใจ ข้อสังเกตที่มองข้ามไม่ได้ ตัวอย่างคำถามพร้อมธงคำตอบชื่อผู้แต่ง : ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164040465
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1900 กรัม
  จำนวนหน้า : 1032
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 14 : เมษายน 2561


 
ราคา  570.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 513.00 บาท

 ลำดับที่ : 40
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว, การหมั้น, การสมรส, ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา, ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา, การสมรสที่เป็นโมฆะ, การสิ้นสุดแห่งการสมรส, บิดามารดากับบุตร, สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร, ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง, บุตรบุญธรรม, ค่าอุปการะเลี้ยงดู


**พิมพ์ครั้งที่ 22 จะมีกฎหมายแก้เกี่ยวกฎหมายอุ้มบุญ**ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786167425931
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 816
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 21 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา  430.00  บาท
ลด: 30%
ขาย 301.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,324 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474