13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 
 ลำดับที่ : 21
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การรับขนของทางทะเล, ความหมายของการรับขนของทางทะเล, ลักษณะของการรับขนของทางทะเล, พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534, หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง, ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง, ใบตราส่ง, สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ, ความรับผิดของผู้ขนส่ง ฯลฯ, การประกันภัยทางทะเล,ชื่อผู้แต่ง : อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
รหัสสินค้า : 9786167425634
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 424
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : กรกฎาคม 2556


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท

 ลำดับที่ : 22
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, บทวิเคราะห์ศัพท์, เขตอำนาจศาล, การขอโอนคดี รวมคดี แยกคดี, การคัดค้านผู้พิพากษา, อำนาจและหน้าที่ของศาล, การนั่งพิจารณา, รายงานและสำนวนความ, คู่ความชื่อผู้แต่ง : อุดม เฟื่องฟุ้ง
รหัสสินค้า : 9786164040380
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 768
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8:มกราคม 2561


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 23
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด (มาตรา 288-366/4)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แนวทางการศึกษาและการเตรียมตัวก่อนสอบ, ความผิดต่อชีวิต, ความผิดต่อร่างกาย, ความผิดฐานทำให้แท้งลูก, ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา, ความผิดเกี่ยวกับสรีภาพและชื่อเสียง, ความผิดต่อเสรีภาพ, ความผิดต่อการเปิดเผยความลับ, ความผิดฐานหมิ่นประมาท, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์, ความผิดฐาานกรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์, ความผิดฐานฉ้อโกง, ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้, ความผิดฐานยักยอก, ความผิดฐานรับของโจร, ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์, ความผิดฐานบุกรุกชื่อผู้แต่ง : ม.ล. ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
รหัสสินค้า : 9786164040489
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 478
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 261.00 บาท

 ลำดับที่ : 24
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายว่าด้วยล้มละลาย : กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิวัฒนาการโดยสังเขปของระบบล้มละลาย, บทบาทของศาลยุติธรรมในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ, หลักเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เรียงลำดับมาตราและคำพิพากษา, หลักเบื้องต้นของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, บทนิยามศัพท์, กระบวนการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, สภาวะพักการชำระหนี้, ผู้ทำแทน, การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ, กระบวนการอันสืบเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, แผนฟื้นฟูกิจการและการพิจารณาแผน, การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
รหัสสินค้า : 9786164040199
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2559


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 25
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร รูปแบบของคำคู่ความหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล ชื่อคู่ความที่เป็นนิติบุคคล วิธีการยื่นคำคู่ความหรือเอกสาร การส่งสำเนาคำให้การ การส่งสำเนาคำร้อง คำแถลงต่างๆ การส่งของเข้าพนักงานศาล ฯลฯ, หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ศาลต้องปฏิบัติในคดี การจำหน่ายคดี หลักเกณฑ์ที่ศาลจะใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีได้ ฯลฯ, การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง รูปแบบของคำพิพากษาหรือคำสั่ง ฯลฯ, ผลของคำพิพากษา, ค่าฤชาธรรมเนียมชื่อผู้แต่ง : อุดม เฟื่องฟุ้ง
รหัสสินค้า : 9786167425511
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 549
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2555


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 26
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร, ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร, ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ, ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย, ความผิดต่อเจ้าพนักงาน, ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ, ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม, ความผิดเกี่ยวกับศาสนา, ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง, ความผิดเกี่ยวกับการค้า, ความผิดเกี่ยวกับเพศชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
รหัสสินค้า : 9789749340127
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 2400 กรัม
  จำนวนหน้า : 846
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2548


 
ราคา  640.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 576.00 บาท

 ลำดับที่ : 27
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ระบบกฎหมายลักษณะพยาน, พยานหลักฐานในสำนวน, กรณีที่ไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล (คำรับในคดีแพ่ง), คำท้า, ข้อสันนิษฐาน, คำให้การรับสารภาพ, คำรับสารภาพ, คำรับข้อเท็จจริงในคดีอาญา, ภาระการพิสูจน์, ระเบียบพิธีการในการนำสืบพยานหลักฐาน, การนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญาและบทตัดพยานหลักฐาน, พยานบุคคล, พยานผู้เีชี่ยวชาญ, พยานเอกสาร, การสืบพยานบุคคลแทนเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ฯลฯชื่อผู้แต่ง : พรเพชร วิชิตชลชัย
รหัสสินค้า : 9786167425474
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 583
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : ตุลาคม 2555 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  310.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 279.00 บาท

 ลำดับที่ : 28
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ชวลิต อัตถศาสตร์
รหัสสินค้า : 9786164040007
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : กันยายน 2558


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 29
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความตายก่อให้เกิดมรดก, กองมรดก, การตกทอดของทรัพย์มรดก, ความสามารถและเวลาในการเป็นทายาท, สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรม, การเสียสิทธิในการรับมรดก, สิทธิของทายาทซึ่งเป็นพระภิกษุ, ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างสมณเพศ, เจ้าหนี้กองมรดกใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้, พินัยกรรม, หลักทั่วไปของพินัยกรรม, แบบพินัยกรรม, ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม, พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์, การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก, การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก, มรดกที่ไม่มีผู้รับ, อายุความมรดก ฯลฯชื่อผู้แต่ง : กีรติ กาญจนรินทร์
รหัสสินค้า : 9786164040298
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : พฤษภาคม 2560


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 30
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209-287 และ 367-398
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง, ความผิดเกี่ยวกับการค้า, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิดลหุโทษชื่อผู้แต่ง : สถิตย์ ไพเราะ
รหัสสินค้า : 9786167425382
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 442
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กรกฎาคม 2555


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,624 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474