17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐศาสตร์
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
รหัสสินค้า : 9789741332963
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 257
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 12 : มกราคม 2559


 
ราคา 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ

บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย

บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย

บทที่ 4  ศักดิ์ของกฎหมาน

บทที่ 5  ขอบเขตการใช้กฎหมาย

บทที่ 6 การตีความและอุดช่องว่างของกฎหมาย

บทที่ 7  ประเภทของกฎหมาย

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740337744
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
ขนาด : 19x26
พิมพ์ : 15 : เมษายน 2555


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 261.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : วิพากษ์การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740319078
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2550


 
ราคา 150.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองรัฐ และการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย (1) การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน การแยกประเภทของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน และลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (2) ความหมาย ลักษณะ และที่มาจองการหมายปกครอง (3) กฎหมายมหาชนที่วางระเบียบการปกครองรัฐ (4) ลัทธิการปกครองรัฐ...ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740331452
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 560 กรัม
  จำนวนหน้า : 302
ขนาด : 19 x 26
พิมพ์ : 4 : 2556


 
ราคา 210.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 3 ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740328858
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1210 กรัม
  จำนวนหน้า : 650
ขนาด : 19x 26
พิมพ์ : 3 : 2554


 
ราคา 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740326250
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1120 กรัม
  จำนวนหน้า : 592
ขนาด : 19x26
พิมพ์ : 2 : 2553


 
ราคา 290.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 5
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
รหัสสินค้า : 9789740333210
รูปแบบ :
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 221
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2558


 
ราคา 150.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายกับความรัก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายกับความรักเป็นหนังสือรวมข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเยาวชน และสตรีรวมทั้งบุรุษควรทราบ โดยเขียนให้อ่านง่าย แทรกความบันเทิงและอารมณ์ขันระหว่างบรรทัด เพื่อมิให้หนักเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่รู้กฎหมาย เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีอันเป็นสไตล์การเขียนที่ผู้เขียนได้นำมาใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวของกฎหมายตลอดมา..ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
รหัสสินค้า : 9789740331995
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 346
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 6 : 2557


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญา และลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือกฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ  ได้มีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการของกฏหมายในเชิงปรัชญา  โดยได้นำเสนอนับตั้งแต่พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในยุคการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน/เอกชนในยุคโรมัน ตามมาด้วยยุคกลางที่กฎหมายเอกชนครอบงำกฎหมายมหาชนแล้ว สู่ยุคการแสวงหาแนวทางใหม่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและการเคารพกฎหมาย อันเป็นจุดกำเนิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและอำนาจอธิปไตย  วิวัฒนาการดังกล่าวนำไปสู่กำเนิดกฎหมายมหาชนยุคใหม่ที่มีการจำกัดอำนาจสูงสุดและการปกครองโดยประชาชน

นอกจากนั้น ในตอนท้ายยังได้มีการวิเคราะห์ถึงกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบันที่กฎหมายมหาชนครอบงำกฎหมายเอกชน เพื่อความเป้นธรรมของสังคม ตลอดจนได้ปิดท้ายของหนังสือด้วยการวิเคราะห์ถึงทิศทางของกฎหมายมหาชนในอนาคตว่าจะไปในทางใด ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รหัสสินค้า : 9789740336860
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 126
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2560


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 2  การชำระเงินระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3  การขนส่งทางทะเลชื่อผู้แต่ง : ธนสร สุทธิบดี
รหัสสินค้า : 9789740337607
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2561


 
ราคา  480.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 432.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,980 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474