22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ เป็นคำอธิบายหลักวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นให้คนทั่วไปเข้าใจ ที่ผู้เขียนดัดแปลงมาจากหนังสือเล่มหนึ่งของ จอห์น เกลเบรธ และนิโคล ชาลินเจอร์ ส่วนที่สอง ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทยที่ทุกคนควรรู้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่มีหรือไม่ค่อยจะมีพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ได้เข้าใจเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนไทยทุกคนอย่างรุนแรงและยืดเยื้อไปอีกหลายปีชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748633992
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : พฤษภาคม 2541


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 47.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : เศรษฐกิจไทย ปัญหาและทางแก้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ปัญหาความด้อยพัฒนาของเศรษฐกิจสังคมไทย จริง ๆ ไม่ได้อยู่แค่ปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น หากยังมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารประเทศทุนนิยมศูนย์กลางและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการหาผลกำไรในระยะสั้นของเอกชนชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609736
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : กันยายน 2548


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     แนวคิดของพุทธศาสนาจะชี้ทางแก้ไขปัญหาความทุกข์มนุษย์ และปัญหาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งต่างจากแนวคิดการพัฒนาแบบตลาดเสรี และทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่พัฒนาโดยเน้นความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (วัตถุ) นั้นจะยิ่งทำให้ประชาชนทุกข์ยากมากขึ้น สังคมเกิดวิกฤติมากขึ้น อ่านแนวคิดของ ดาไล ลามะ, พุทธทาสภิกขุ, อี.เอฟ, ชูมาคเกอร์, ป.อ. ปยุตฺโต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม (และการเมือง) แบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาและเป็นทางเลือกให้เราใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเท่าทันในโลกปัจจุบันชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789740666684
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2551


 
ราคา  135.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 114.75 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ฉากชีวิต ข้อเท็จและจริงของนายปรีดี พนมยงค์ นั้น ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวในหลายวาระ จากสามัญชนลูกชาวนา ก้าวสู่นักเรียนทุนกฎหมาย ณ ประเทศฝรั่งเศส จนเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี ๒๔๗๕ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในสมัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฯลฯ หลากบทบาทและหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นที่กล่าวถึงจนถึงยกย่อง ปัจจุบัน แม้ถ้อยคำและความคิดในเอกสารเค้าโครงเศรษฐกิจ คงมิอาจนำไปปฏิบัติหรือโหมแรงไฟให้เกิดประกายในการถกเถียง หากคุณค่าของเอกสารประวัติศาสตร์นี้ ยังคงทวีคุณค่าตามกาลเวลาในฐานะข้อเขียนทางปัญญาที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษาและทบทวน เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปี ชาตกาล ของศาสตราจารย์ปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๕๕๓ สำนักพิมพ์สายธารจึงได้ร่วมกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดพิมพ์หนังสือ ท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก ซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์เดือน บุนนาค เล่มนี้ขึ้น อนึ่ง การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ โดยได้คงภาษาและคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศไว้เหมือนในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ อันจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สามัคคีธรรม เมื่อปี ๒๕๑๗ ซึ่งได้มีการตรวจแก้ต้นฉบับและแก้ไขคำผิดจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก ภายในเล่มได้มีการรวบรวมเอกสารเค้าโครงเศรษฐกิจฯ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร รายงานการประชุมพิจารณาเค้าโครงเศรษฐกิจโดยการจดอย่างละเอียด และพระบรมราชวินิจฉัย ของรัชกาลที่ ๗ เมื่ออ่านเอกสารครบทั้ง 3 ชิ้น เสมือนหนึ่งเราได้ร่วมเหตุการณ์ประชุมและถกเถียงเรื่องราว และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือข้อเขียนของศาสตราจารย์เดือน บุนนาคที่เขียนถึงนายปรีดี พนมยงค์ ใน ๒ บทด้านหน้า และความเห็นใน ๒ บทด้านท้าย หนังสือเล่มนี้คงไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้อย่างงดงาม หากขาดลายเส้นภาพท่านปรีดี พนมยงค์ ของอาจารย์ช่วง มูลพินิจบนหน้าปก ความใส่ใจค้นคว้าข้อมูลศาสตราจารย์เดือน บุนนาค ของคุณรัฐฎา บุนนาค มิตรไมตรีที่ช่วยค้นภาพท่านปรีดีของคุณศิริวุฒิ บุญชื่น เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ข้อมูลนิตยสารสารคดี ทางสำนักพิมพ์สายธารจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ ...ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เดือน บุนนาค
รหัสสินค้า : 9786117056086
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : พฤษภาคม 2552


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,877 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474