22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำคมและวาทะสำคัญในประวัติ ศาสตร์โลก เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือที่รวบรวมคำคมจากหนังสือหลายประเภทที่มีสาระในการปลุกปลอบให้กำลังใจแก่คนที่
มุ่งหวังหาที่พึ่งพิงให้กับตนเอง ให้มีความเข้าใจธรรมชาติเพื่อที่ผู้อ่านจะได้เกิดกำลังใจในการที่จะต่อสู้ กับวิกฤตหรือใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนได้คัดคำคมจากหนังสือจำนวนมาก รวมทั้งหนังสือประเภทสุภาษิตของชนชาติต่าง ๆ และคำคมของชนเผ่าพื้นเมือง ตั้งแต่ประชาชนระดับรากหญ้าและพุทธภาษิต ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเรียงลำดับตามยุคสมัยจากเมื่อ 3 พันปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609095
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 172
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2546


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำคมและวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาคต่อจากเล่ม 1 ยุคการปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789-1815) ปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ, ยุคเสรีนิยม ชาตินิยมและปฏิกิริยาโต้ตอบ ฯลฯ ประกอบด้วยภาษาไทยและอังกฤษมีการเรียบเรียงลำดับคำคมตามประวัติศาสตร์ พร้อมยังจะได้รู้ถึงเหตุการณ์ในแต่ละยุคโดยผู้เขียนเปรียบเทียบกับพุทธศักราชของเราให้เห็นอีกด้วยชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609125
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2546


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : เติมไฟให้ชีวิต : คำคมเพื่อแรงบันดาลใจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือที่รวบรวมคำคมของนักเขียนหลายสาขา โดยเลือกสรรข้อความที่กินใจ ให้กำลังใจ ให้แง่คิดที่เรายืนหยัด เป็นคำคมที่ชวนให้เราคิด ได้พิจารณาบทความเกี่ยวกับชีวิตของตัวเราเองที่ผ่านมาและที่จะเดินหน้าเพื่อจะดำเนินชีวิตและต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันอำลาของแต่ละคนชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468679
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2545


 
ราคา  115.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 97.75 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คำคมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือที่รวบรวมคำคมจากหนังสือหลายประเภท จากผู้คน นักปราชญ์หลากหลายสาขา โดยมีสาระในการปลุกปลอบให้กำลังใจแก่คนที่มุ่งหวังหาที่พึ่งให้แก่ตนเองให้มีความเข้าใจธรรมชาติ เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เกิดกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตหรือใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468754
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2545


 
ราคา  135.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 114.75 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำคมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภูมิปัญญาของคนฉลาดและประสบการณ์ของยุคสมัยจะถูกเก็บรักษาไว้ในคำคม โดยปัจจุบันมีคนนิยมนำไปใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์, คำพูดหรือข้อเขียนที่ใช้เพื่ออ้างอิง หรือเน้นประเด็นที่ต้องการสื่อให้น่าประทับใจหรือมีพลังมากขึ้น หรืออ่านเพื่อให้ได้ข้อคิดหรือประเทืองปัญญา ผู้เขียนได้รวบรวมและคัดเลือกมาจากภาษาต่าง ๆ มาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดและอภิปรายกันในเรื่องชีวิตและสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการอ่านคิดอภิปรายหรือการเรียนรู้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อความอยู่รอด และพัฒนาการของสังคมไทยที่กำลังมีปัญหาวิกฤติด้านขาดแคลนภูมิปัญญาและจิตสำนึกเป็นด้านหลักชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468839
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 130 กรัม
  จำนวนหน้า : 84
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2545


 
ราคา  75.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 63.75 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : มธุรพจน์ เพื่อชีวิตอันงดงาม : ความสุขอยู่ที่นี่ขณะนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำคมและบทกวีนิพนธ์ที่ผู้เขียนรวบรวมเรียบเรียงในเล่มนี้ เป็นถ้อยคำที่กลั่นจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงและบุคคลสามัญธรรมดาจากหลายวงการต่างยุคต่างสมัย ต่างชาติ ต่างศาสนา ประมวลไว้ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อเสนอข้อคิดอันจะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมชื่อผู้แต่ง : เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
รหัสสินค้า : 9789748468877
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 10.5x15
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2545


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 59.50 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : มธุรพจน์เพื่อชีวิตอันงดงาม : มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำคมและบทกวีนิพนธ์ ที่ผู้เขียนรวบรวมเรียบเรียงในเล่มนี้เป็นถ้อยคำที่กลั่นจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงและบุคคลสามัญธรรมดาจากหลายวงการต่างยุค ต่างสมัย ต่างชาติ ต่างศาสนา เพื่อเสนอข้อคิดอันจะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจและเสริมสร้างพลังใจในการต่อสู้อุปสรรคและก้าวไปบนเส้นทางที่ใฝ่ฝันชื่อผู้แต่ง : เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
รหัสสินค้า : 9789748468884
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 10.5x15
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2545


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 59.50 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : มธุรพจน์เพื่อชีวิตอันงดงาม : เติมกำลังใจให้ชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำคมและบทกวีนิพนธ์เล่มนี้เน้นเนื้อหาที่ปลุกเร้ากำลังใจสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะท้อแท้หวั่นวิตก เศร้าหมอง หรือสูญเสียความมั่นใจ เพื่อให้เกิดพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางอันพึงปรารถนา ท่านสามารถนำคำคมหรือกวีนิพนธ์เหล่านี้ไปใช้เป็นคติเตือนใจในการดำเนินชีวิต หรือใช้ในการเพิ่มสีสันและความน่าสนใจของคำกล่าวหรือข้อเขียนต่าง ๆ ของท่านหรือมอบเป็นของกำนัลแด่บุคคลผู้เป็นที่เคารพ รัก เอื้ออาทรชื่อผู้แต่ง : เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
รหัสสินค้า : 9789748468891
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 10.5x15
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2546


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 59.50 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : มธุรพจน์เพื่อชีวิตอันงดงาม : เปี่ยมด้วยความหวังอันเรืองรอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือชุดมธุรพจน์เพื่อชีวิตอันงดงาม เล่ม 4 สำหรับผู้ที่ต้องการเติมไฟให้แก่ความหวังในชีวิต ชีวิตนี้ยังมีสิ่งสวยงาม ความสวยงามรอเราอยู่ คำคมเล่มนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์กำลังใจเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสุขโดยเจริญชื่อผู้แต่ง : เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
รหัสสินค้า : 9789748468907
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 10.5x15
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2546


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 59.50 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : มธุรพจน์เพื่อชีวิตอันงดงาม : ในห้วงแห่งความรัก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เมื่อคุณรู้สึกถูกชะตากับใครบางคนเมื่อแรกพบ เหมือนรู้จักคุ้นเคยมาก่อน หรือรู้สึกเหมือนได้พบคนที่คุณแสวงหามานาน ถ้าคุณรู้สึกอบอุ่นและสบายใจ เมื่อได้พบปะพูดคุยกับใครบางคน และรู้สึกว่าช่วงเวลาที่อยู่กับใครบางคนนั้นช่างผ่านไปรวดเร็วเสียจริง....คุณจะพบคำตอบต่อคำถามในใจคุณและพบคำเฉลยต่อคำตอบในหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรักและกำลังจะมีความรักชื่อผู้แต่ง : เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
รหัสสินค้า : 9789748468983
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 10.5x15
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2546


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 59.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,877 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474