13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- บทนำ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายสาขาใหม่

- การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย (ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ) กับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย

- สิทธิที่จะตาย

- แนวคิดของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่จะนำไปสู่การตายดี

- แนวคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย

- การปลูกถ่ายอวัยวะกับกฎหมาย

- อุ้มบุญ อุ้มบาปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162697234
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: สิงหาคม 2561


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : อาชญากรรม และอาชญาวิทยา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  เรื่องของกฎหมายอาญา

บทที่ 3  ประเภทของอาชญากรรม

บทที่ 4  เหยื่ออาชญากรรม

บทที่ 5  อาชญากรรมการเมือง

บทที่ 6  การก่อการร้าย

บทที่ 7  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.อัณณพ ชูบำรุง
รหัสสินค้า : 9786164686144
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 286
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ :
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุขุม โพธิสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162697395
รูปแบบ :
น้ำหนัก : {weight} กรัม
  จำนวนหน้า :
ขนาด :
พิมพ์ :


 
ราคา 0.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : โจทก์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : วิ อาญา ภาค 1 และภาค 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786162697383682
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2555


 
ราคา 210.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ที่นักกฎหมายไทยควรได้ศึกษา เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติ พร้อมรูปภาพของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns) ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบกฎหมายและการบริหารราชการของไทย (หนึ่งในชาวต่างประเทศที่เข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ...(หนังสือมีจำนวนจำกัด)ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786169142706
รูปแบบ : ปกอ่อน เย็บกี่
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2555


 
ราคา 300.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : การวางระบบบัญชี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือการวางระบบบัญชีนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกในปี 2542 และได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 9 ผู้เขียนได้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนของการสรุปเนื้อหาและกรณีศึกษาเข้ามาด้วยและได้มีการปรับปรุงลำดับเนื้อหาในเล่ม ในการพิมพ์ครั้งที่ 13 เนืองจากจำนวนหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 12  ได้่จำหน่ายหมดลงชื่อผู้แต่ง : สุขุม โพธิสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162697395.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 13 ตุลาคม 2561


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 272.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป" พิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่ม "บทที่ 4 วิวัฒนาการระบบกฎหมายที่นำมาใช้ในประเทศไทย" ประกอบกับได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เป็นฉบับล่าสุดในปัจจุบันมาแทนฉบับเก่ คือรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว

ดังนั้นตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป"  จึงเป็นตำราที่มีมาตรฐานทางวิชาการและทันสมัยเล่มหนึ่งในการอำนวยประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจให้สามารถนำไปต่อยอดในวิชากฎหมายอื่นๆ ต่อไปได้ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742036805
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 414
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 4: สิงหาคม 2560


 
ราคา 300.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,712 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474