13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลระหว่างประเทศทางกฎหมาย, รัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล, อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจรัฐ, รูปแบบของรัฐ การเกิด การเปลี่ยนแปลง และกากรสิ้นสุดของรัฐ, ความรับผิดของของรัฐ (State Responsibity)ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร
รหัสสินค้า : 9789742889272
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสหภาพยุโรป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประวัติความเป็นมาของสหภาพยุโรป, ธรรมนูญของสหภาพยุโรป, ความร่วมมือในสหภาพยุโรป, ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, บทสรุปชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี
รหัสสินค้า : 9789742883041
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 340 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2548


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 สังคมมนุษย์กับกฎหมายและการเมือง ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์ กฎหมายและการเมืองภายในประเทศ บทที่ 2 สังคมระหว่างประเทศ ศึกษาลักษณะของสังคมระหว่างประเทศ และเปรียบเทียบความแตกต่างของสังคมระหว่างประเทศกับสังคมภายใน อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกฎหมายในสังคมดังกล่าว และแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสังคมระหว่างประเทศที่ถือหลักอำนาจเป็นธรรม บทที่ 3 ทฤษฎีหรือแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวความคิดอุดมคตินิยม แนวความคิดสัจจนิยม แนวความคิดสัจจนิยมใหม่ แนวศึกษาแบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 4 การดำเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 6 บทสรุปชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์
รหัสสินค้า : 9789742881290
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
รหัสสินค้า : 9789742884901
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2550 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล, ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก, ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท, ภาวะมลพิษจากเรือ, เขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาทชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9789742885359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 440
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กรกฎาคม 2550


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายระหว่างประเทศมีพัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกของสังคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันมากเท่าใด ต่างก็ตระหนักดีถึงความจำเป็นที่ต้องมีกฎเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อใช้ปกครองความ สัมพันธ์ระหว่างกันให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและโดยสันติ ตำรากฎหมายระหว่างประเทศเล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ ตลอดจนข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป......

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162693540
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 764
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มีนาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  650.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 585.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : แกตต์และองค์การค้าโลก (WTO)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาซึ่งนำเสนอทฤษฎีนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อจะให้ ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานในเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 2 หลักพื้นฐาน บทที่ 3 อุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี บทที่ 4 สินค้าเกษตรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทย เนื่องจากสินค้าเกษตรถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย บทที่ 5 เป็นเรื่องเครื่องมือที่ประเทศผู้นำเข้าสามารถนำมาใช้เพื่อคุ้มครอง อุตสาหกรรมภายในประเทศได้ และบทสุดท้ายเป็นเรื่องการระงับข้อพิพาทชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
รหัสสินค้า : 9789742889449
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 430 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : พฤษภาคม 2554 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ผู้เขียนจึงได้ปรับหนังสือเล่มนี้ สำหรับประเด็นที่ได้มีการปรับปรุงในครั้งนี้ ได้แก่ เพิ่มเติมให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีคำร้องขอมาจากองค์การระหว่างประเทศได้ ซึ่งในทางปฏิบัติของบางประเทศหรือในทางวิชาการอาจเรียกได้ว่า "การส่งมอบตัว" (Surrender) มิได้เรียกว่า "การส่งผู้ร้ายข้ามแดน" (extradition) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกในกรณีมีคำร้องขอมาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง, กำหนดกระบวนการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกี่ยวพันกับ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ประสานงานกลาง) และศาล, กรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยวิธีการแบบย่อหรือแบบรวบรัดเป็นวิธีหนึ่งที่ สามารถกระทำได้....ฯลฯ โดยผู้เขียนหวังไว้ว่า คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจค้นคว้ากฎหมายอาญาระหว่างประเทศ และกรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกรณีศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
รหัสสินค้า : 9789742886639
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : สิงหาคม 2551


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 99.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาพรวม, โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ และการเนินงานต่าง ๆ ของ WTO, หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งหรือ MFN, หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส, WTO กับประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา (Developed and Developing Countries)

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
รหัสสินค้า : 9789742889517
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : มิถุนายน 2554 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 171.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศเล่ม 1 สนธิสัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความเบื้องต้น : ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ, ลักษณะของสังคมระหว่างประเทศ, ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดจากข้อตกลง, คำนิยาม “ข้อตกลงระหว่างประเทศ” กับ “สนธิสัญญา”, การแยกประเภทสนธิสัญญา, การทำสนธิสัญญา, กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดทำสนธิสัญญา, การจัดทำสนธิสัญญาหลายฝ่าย, ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความยินยอม, สนธิสัญญาต้องไม่ขัดกับกฎหมายบังคับเด็ดขาด, ผลแห่งการเป็นโมฆะของสนธิสัญญา, การตีพิมพ์เผยแพร่และการลงทะเบียนสนธิสัญญา, การใช้การตีความและผลของสนธิสัญญา, ผลของสนธิสัญญาต่อกฎเกณฑ์แบบแผนทางกฎหมาย, การใช้สนธิสัญญากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศ, การไม่ใช้และการสิ้นสุดของสนธิสัญญา...

การแก้ไขในครั้งนี้ ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน คือ เรื่องคำแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) กับเรื่องคดีปราสาทพระวิหาร ซึงมีแง่มุมทางกฎหมายมากมายที่น่าสนใจ.....ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
รหัสสินค้า : 9789742887186
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 640 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : ธันวาคม 2551 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,689 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474