17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, กฎหมายเกี่ยวกับรับขนของทางทะเล, อนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บาง ประการเกี่ยวกับใบตราส่ง, พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับใบตราส่ง, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล, พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534, กฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยทางทะเล, พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล คศ. 1906, กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาท, พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539, ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540, กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน, กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
รหัสสินค้า : 9789742887179
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มกราคม 2552


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541), พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9789742887285
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 10.5x14.5
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2552


 
ราคา  50.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 42.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา แท้จริงเป็นการใช้กฎหมายอาญาภายในของแต่ละประเทศนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในคดีอาญาที่มีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศย่อมเกิดมีปัญหาในการนำกฎหมายอาญามาปรับใช้กับคดีนั้น ๆ ดังเช่นปัญหาในการกำหนดสถานที่กระทำผิด, ปัญหาสัญชาติของผู้กระทำผิด, ปัญหาสัญชาติของผู้เสียหาย.....

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา ทุกประเภท พร้อมทั้งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาฯ, การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญาฯ, พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอื่น ๆชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9789742887322
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2552


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551), พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550, ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9789742889340
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 10.5x14.5
พิมพ์ : มีนาคม 2554


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 72.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553), พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, ระเบียบสำนักนายกรรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9789742889470
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
ขนาด : 10.5x14.5
พิมพ์ : พฤษภาคม 2554


 
ราคา  85.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประกอบด้วย 4 พระราชบัญญัติ คือ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554, พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แะละ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162692574
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 160 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 10.5x14.5
พิมพ์ : มีนาคม 2557


 
ราคา  60.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 54.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554), พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการในทำงาน พ.ศ. 2554, พ.ร.บ. คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553) พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537, พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542), พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545, พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544), พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162691706
รูปแบบ : ปกอ่อน เย็บกี่ ไสกาว
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 632
ขนาด : 10.5x14.5
พิมพ์ : เมษายน 2556


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คดีปกครองใกล้ตัว 10 สิทธิประชาชนกับพื้นที่สาธารณะ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เรื่องที่ดินและผลประโยชน์ส่วนตน  เรื่องพื้นที่และผลประโยชน์สาธารณะ  เรื่องของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องสิทธิบุคคล  เรื่องการพนันชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162695445
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 178
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162692581
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มีนาคม 2557


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายการสื่อสารมวลชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน, ภาค 2 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน, ภาค 3 จริยธรรมของสื่อมวลชน, ภาค 4 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน

 

 ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162690143
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2555


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,022 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474