22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน...บรรพ 2 มาตรา 395-452 จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด นิรโทษกรรมชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
รหัสสินค้า : 9786168139875
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2561


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ตัวแทน-นายหน้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรรพ 3 ลักษณะ 15 ตัวแทน หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของต่อตัวแทน หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง ลักษณะ 16 นายหน้าชื่อผู้แต่ง : จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
รหัสสินค้า : 9789744667687
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 140
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : ตุลาคม 2557


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ เก็บของในคลังสินค้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 11 ค้ำประกัน
-หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
-หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
-หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้
-หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
ลักษณะ 12 จำนอง
-หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
-หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
-หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
-หมวด 4 การบังคับจำนอง
-หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
-หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ลักษณะ 13 จำนำ
-หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
-หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
-หมวด 3 การบังคับจำนำ
-หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า 
-หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
-หมวด 2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า ชื่อผู้แต่ง : รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์, อ.ภารวีร์ กษิตินนท์
รหัสสินค้า : 9789744667182
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 880 กรัม
  จำนวนหน้า : 410
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1:ธันวาคม 2556


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,279 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474