13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยตั๋วเงิน เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน, หมวด 4 เช็ค, หมวด 5 อายุความ, หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9789744666017
รูปแบบ : ปกอ่อน สีเดียว โลโ้ก้ปั๊มทอง
น้ำหนัก : 730 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2555


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยครอบครัว บรรพ 5
บทคัดย่อ / สารบาญ :

มาตรา 1435-1598/41 ลักษณะ 1 การสมรส การหมั้น เงื่อนไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส, ลักษณะ 2 บิดารมารดากับบุตร บิดามารดา สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม, ลักษณะ 3 ค่าเลี้ยงดู

 ชื่อผู้แต่ง : ไพโรจน์ กัมพูสิริ, รัศฎา เอกบุตร
รหัสสินค้า : 9789744665980
รูปแบบ : ปกอ่อน สีเดียว
น้ำหนัก : 970 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2555


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยตั๋วเงิน เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรรพ 3 มาตรา 898-1011 (เล่ม) 1 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรอง อาวัล การใช้เงิน การสอดเข้าแก้หน้า สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

 ชื่อผู้แต่ง : เสาวนีย์ อัศวโรจน์ สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9789744666000
รูปแบบ : ปกอ่อน สีเดียว โลโ้ก้ปั๊มทอง
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 440
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2555


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแ่พ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ปรับปรุงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ และอาจารย์ชวิน อุ่นภัทร ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป วัตถุแห่งหนี้ ผลแ่ห่งหนี้ การไม่ชำระหนี้ รับช่วงสิทธิ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ เพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับหนี้ การชำระหนี้ ปลดหนี้ หักกลบลบหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หนี้เกลื่อนกลืนกันชื่อผู้แต่ง : พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 2432-2492
รหัสสินค้า : 9789744665690
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2554


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร
รหัสสินค้า : 9789744664785
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 920 กรัม
  จำนวนหน้า : 472
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2553


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม ระยะเวลา อายุความ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะ 4 นิติกรรม บทเบ็ดเสร็จทั่วไป แสดงเจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุด, ลักษณะ 5 ระยะเวลา, ลักษณะ 6 อายุความ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป กำหนดอายุความชื่อผู้แต่ง : พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 2432-2492
รหัสสินค้า : 9789744666604
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 480 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2556


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณธ 17 ประนีประนอมยอมความ, ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ, ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด, ลักษณะ 20 ประกันภัย บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ประกันวินาศภัย ประกันชีวิตชื่อผู้แต่ง : เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สรพล สุขทรรศนีย์, มานพ นาคทัต, สิทธิโชค ศรีเจริญ
รหัสสินค้า : 9789744669902
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 2 : กรกฎาคม 2560


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 4  เช่าทรัพย์ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า ความระงับแห่งสัญญาเช่า, ลักษณะ 5 เช่าซื้อ, ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน, ลักษณะ 7 จ้างทำของ, ลักษณะ 8 รับขน รับขนของ รับขนคนโดยสาร, ลักษณะ 9 ยืม ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง, ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป วิธีเฉพาะการฝากเงิน วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรมชื่อผู้แต่ง : สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9789744669858
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 322
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 2 มิถุนายน 2560


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ซื้อขาย หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง, ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน, ลักษณะ 3 ให้ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9789744660879
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 440 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2548


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยสัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ปรับปรุงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
บรรพ 2 หนี้ ลักษณะ 2 สัญญา หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา หมวด 2 ผลแห่งสัญญา หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ, หมวด 4 เลิกสัญญาชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
รหัสสินค้า : 9789744663368
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 18.5x25.5
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2552


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,626 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474