17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับไทย-อังกฤษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในกระบวนการยุติธรรมทาอาญา นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายสารบัญญัติที่มีความสำคัญ แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายสบัญญัติก็มีความสำคัญไม่ ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาในการดำเนินคดีอาญาที่จะแสวงหาตัวผู้กระทำความผิดมา ลงโทษ และคุ้มครองผู้บริสุทธิ์จากการใช้อำนาจรัฐที่ผิดพลาด ด้วยความสำคัญดังกล่าวมาเพื่อให้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศ ไทยได้มีการแผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้อย่างเป็นสากลและมีมาตรฐาน จึงได้มีหนังสือเล่มนี้เกิด...

 ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, สุนิสา สถาพรเสริมสุข, คณาธิป ทองรวีวงศ์, ชาญชัย อารียวิทยาเลิศ
รหัสสินค้า : 9786162690884
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : กรกฎาคม 2555


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรมและหนี้ เล่ม2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลังจากที่ตำรา "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม1 (ภาค1-2)" ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว กองบรรณาธิการก็ได้ดำเนินการการปรับปรุงแก้ไขเล่ม2 ว่าด้วยคำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ซึ้งเป็นภาคจบในทันที เพื่อให้ทันเผยแพร่ในวันที่ 26 พฤษภาคมในปีนี้

ตำรานิติกรรมและหนี้เล่ม 1 และเล่ม 2 นี้จัดเป็น "วรรณกรรมทางกฎหมายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ของไทยที่ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นระบบที่สุด แม้ว่าคำพิพากษาฎีกาซึ่งศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ยกไว้เป็นตัวอย่า่ง จะยังคงเป็นคำพิพากษาฎีกาเดิม แต่หลักการกฎหมายและคำอธิบายทั้งหลายของท่านยังทันสมัยอยู่เสมอ

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
รหัสสินค้า : 9786162695766
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1580 กรัม
  จำนวนหน้า : 736
ขนาด : 18.5*26.5
พิมพ์ : 3:2560


 
ราคา  760.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 684.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอังกฤษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, สุนิสา สถาพรเสริมสุข, ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์, เบญจพร วัชระวุฒิชัย, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ
รหัสสินค้า : 9786162694875
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 840 กรัม
  จำนวนหน้า : 568
ขนาด : 15x21.5
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2559


 
ราคา  600.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 540.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162693793
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 600
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : กรกฎาคม 2558 แก้ไขล่าสุด


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการพิมพ์ครั้งนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 26 - 29 พ.ศ.2558 ได้เพิ่มพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ษ 2558 และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 เข้าไว้ด้วยชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162694271
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 14.5x21 น้ำหนัก 500 กรัม
พิมพ์ : มกราคม 2559


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว่างเหมาะสำหรรับจดบันทึก

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696930
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 618
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 16 : ตุลาคม 2561


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ แก้ไขล่าสุด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษากฎหมายอาญา และผู้สนใจทั่วไป พกพาได้สะดวก โดยผู้รวบรวมได้ทำเชิงอรรถเป็นคำอธิบายย่อ ๆ ในบางมาตราไว้ และได้นำ ข้อความทั่วไปในหนังสือกฎหมายอาญา ภาคความผิด และบทความที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจกฎหมายอาญาในแนวใหม่ ตลอดจนคำพิพากษาฎีกาบางเรื่องมาลงพิมพ์ไว้ในภาคผนวกชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162694837
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 12 : กรกฎาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ + ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 (พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560)

ประมวลกฎหมาย อาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162696961
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 800
ขนาด : 15.5x21.5
พิมพ์ : กรกฎาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499, ประมวลกฎหมายอาญา, ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป: บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป, บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ, ภาค 2 ความผิด: ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร, ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย, ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง, ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม, ความผิดเกี่ยวกับศาสนา, ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง, ความผิดเกี่ยวกับการค้า, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162692192
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : กันยายน 2556


 
ราคา  85.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน หรือการเรียน โดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม หรือแหล่งอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่จะให้ชื่อหัวเรื่องของแต่ละมาตรา หรือบางวรรคของบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เพื่อเป็นการสื่อถึงเนื้อหาของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนิยมทำกันในหลายประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญาต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ก็นิยมทำเช่นกัน เช่น Rome Statute of the International Criminal Court ก็จะใส่หัวเรื่องในทุกมาตรา โดยหนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560 แล้ว พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา, ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็น การทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786162697227
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : สิงหาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,013 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474