22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย เนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลและ แนวคำวินิจฉัยต่างๆชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162694134
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2558


 
ราคา 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนซึ่งปัจจุบันเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษามากกว่า 20 ปีได้เรียบเรียงขึ้น โดยเน้นการนำการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการพัฒนาของท้องถิ่นสังคมและโลกปัจจุบัน สาขาวิชาพัฒนศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาพัฒนศึกษา อยู่ในชั้นเรียนชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
รหัสสินค้า : 9786162693151
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 250
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มีนาคม 2557


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 178.50 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคม และกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นบานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงความรู้ทั้งด้านกฎหมายและด้านการศึกษา

หนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้ผู้สนใจประเด็นด้านสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา ได้ศึกษาแนวคิดและตัวอย่างคดีความในประเทศไทยโดยเน้นคดีในศาลปกครอง กับคดีความต่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นคดีตัวอย่างที่สำคัญและมีการอ้างถึงอยู่เสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชา ด้านพื้นฐานการศึกษาโดยเฉพาะรายวิชา มิติทางกฎหมายและจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา

นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับนักการศึกษาทุกระดับ และประชาชนทั่วไปที่สนใจกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาอีกด้วยชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
รหัสสินค้า : 9786165518307
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 670 กรัม
  จำนวนหน้า : 364
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มีนาคม 2557


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 255.00 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ "คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ" เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้และความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคดีพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเตรียมสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย ผู้เขียนจึงเรียบเรียงหนังสือที่มีเนิ้อหาครบถ้วนประกอบกับตัวอย่างคำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งรวบรวมข้อสอบเก่าไว้ทุกสนาม โดยปรับคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุมและเป็นระบบชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786164400009
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 9 เมษายน 2560


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดองค์กรศาลยุติธรรม  ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม  เขตอำนาจศาล อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวและองค์คณะผู้พิพากษา  การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา  การบริหารสำนวนคดี  ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786164066410
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 1 มกราคม 2559


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : 60 ปี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ "60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์ วรพจน์" เป็นหนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ส่วนแรกเป็นการรวบรวมประวัติและผลงานทางวิชาการ ส่วนที่สองเป็นการรำลึกถึงท่านจากบุคคลผู้ที่คุ้นเคยกับท่านอาจารย์เป็นอย่างดี ส่วนที่สามเป็นบทสัมภาษณ์ท่านโดย ผศ. ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, อ.อานนท์ มาเม้า ส่วนที่สี่เป็นรวมบทความทางวิชาการจากบุคคลค้นเคยใกล้ชิด ส่วนที่ห้าเป็นส่วนรวบรวมภาพถ่ายชื่อผู้แต่ง : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสสินค้า : sp145
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 560 กรัม
  จำนวนหน้า : 328
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 1


 
ราคา 250.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,280 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474