22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 11  
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจที่จะวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะมลพิษจากแหล่งอื่นๆ เช่น จากเรือ จากการทิ้งเท และกิจกรรมบนพื้นและใต้พื้นทะเล เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา
รหัสสินค้า : 9786162693496
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา  370.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 333.00 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความเบื้องต้น

ส่วนที่1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

บทที่1 บทนำ

บทที่2 ความผิดต่อชีวิต

บทที่3 ความผิดต่อร่างกาย

บทที่4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

บทที่5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยหรือคนชรา

ส่วนที่2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

บทที่6 บทนำ

บทที่7 ความผิดต่อเสรีภาพ

บทที่8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

บทที่9 ความผิดฐานหมิ่นประมาทชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
รหัสสินค้า : 9786162696466
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 680 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : มกราคม 2561


 
ราคา  330.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 297.00 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เอกราช และอิสระทางการศาลไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นฐานความรู้ของการศึกษาระบบศาลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย ได้แต่ ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุติธรรม, ศาลปกครอง และศาลทหาร โดยให้ความสำคัญแก่ศาลยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็น การเฉพาะ อันประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของศาลยุติธรรม เขตอำนาจศาล องค์คณะผู้พิพากษา อำนาจของผู้พิพากษา และการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา พร้อมด้วยการเข้าสู่วิชาชีพผู้พิพากษา และการดำรงตนของผู้พิพากษา การบริหารงานของศาลและกระทรวงยุติธรรม ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการยุคใหม่อีกด้วยชื่อผู้แต่ง : ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
รหัสสินค้า : 9789742888480
รูปแบบ :
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 180
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มิถุนายน 2553 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ นอกจากแก้ไขคำผิดในหน้าต่างๆ แล้ว ยังได้แก้ไขข้อความจำนวนไม่น้อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้นำทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี มาพิมพ์ไว้ในภาคผนวกตามความต้องการของนักศึกษา เพราะผู้เขียนใช้เป็นความรู้รากฐานในการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ตลอดมา หากนักศึกษาได้อ่านประกอบด้วย จะทำให้เกิดความเข้าใจ "กฎหมาย" ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162697043
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 24 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายการประกันภัย, สัญญาประกันภัย, กรมธรรม์ประกันภัย, กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย, ลักษณะทั่วไปของกฎหมายประกันวินศภัย, กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน, กฎหมายว่าด้วยการประกันค้ำจุน, กฎหมายว่าด้วยกันประกันชีวิต, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต, กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าเด้วยการประกันภัยภาคบังคับ

 ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162693564
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวนหน้า : 252
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มีนาคม 2558


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมาย Product Liability : ที่มาและพัฒนาการเปรียบเทียบ, กฎหมาย Product Liability และคำพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา, กฎหมายความรับผิดโดยเคร่งครัดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่น, กฎหมาย Product Liability ในประเทศไทย, ยุทธวิธีการปรับตัวของผู้ผลิตสินค้ากับกฎหมาย Product Liabilityชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9789742888664
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 ; กันยายน 2553 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความเป็นมาของการตราพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ากับเศรษฐศาสตร์, พฤติกรรมการแข่งขันทางธุรกิจที่กฎหมายห้าม, การควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันทางธุรกิจและโครงสร้างตลาดตามพระราชบัญญัติการ แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, ขอบเขตของการบังคับใช้และการบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขต, การบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย, ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สิน, ประสบการณ์ของไทยในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า, การวิเคราะห์และบทสรุปชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9789742888671
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 820 กรัม
  จำนวนหน้า : 476
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : สิงหาคม 2553 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  440.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 374.00 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำความผิด, ผู้กระทำความผิดหลายคน, ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง, อำนาจกระทำ, เหตุยกเว้นโทษ, เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ, เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น, โทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, อายุความ, บทส่งท้าย, คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย, ตัวอย่างข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา, ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ, ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162696367
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 19 : พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจนิสิตที่ได้ศึกษากับข้าพเจ้าทั้งภาคปกติและภาคบัณฑิตสำหรับคำถามต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางวิชาการเสมอมา ขอขอบใจนางสาวอรุโณทัย รักไทยนิยม นิตาศาสตร์มหาบัณฑิต อดีตผู้ช่วยของข้าพเจ้าและนางสาวธีราภรณ์ จินดาหลวง นิติหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ผู้ช่วยของข้าพเจ้าในปัจจุบันสำหรับการสนับสนุนการค้นคว้า ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอบคุณพี่ ๆ ของข้าพเจ้าคุณธนะธัช คุณวราภรณ์ คุณสมชัย และคุณวรนันท์ หยกอุบล สำหรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านและสำหรับความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ที่หาขอบเขตมิได้ ทั้งขอขอบใจนางสาวพรวรินทร์ โสตถิพันธุ์ บุตรสาวทั้งที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาและสำหรับการออกแบบปกหนังสือเล่มนี้ในคราวนี้ด้วย ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาและท่านผู้อ่านบ้าง สมดังปณิธานที่ได้ตั้งไว้ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162696794
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 552
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 8 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 405.00 บาท

 ลำดับที่ : 40
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย, ลักษณะของกฎหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายในระบบต่าง ๆ, ที่มาของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย สิทธิและหน้าที่, บุคคล, นิติกรรมสัญญา, ครอบครัว, ละเมิด, กฎหมายอาญา, กฎหมายลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิน, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162693120
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : กุมภาพันธ์ 2556


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 11  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,253 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474