20 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 11  
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายวิธีพิจารณาความ เป็นจุดบอดจุดหนึ่งของวิชานิติศาสตร์ เพราะการเรียนการสอนวิชาวิธีพิจารณาความ ในปัจจุบันของไทย มักจะเป็นการเรียนบทกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีสบัญญัติในลักษณะของการท่องจำ แต่มิได้ศึกษาในเชิงวิเคราะห์โครงสร้างของวิธีพิจารณาความที่แสดงให้เห็นถึง ระบบการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐที่อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวิธีพิจารณาความ ดังนั้น จึงทำให้นักศึกษากฎหมายและนักกฎหมายมองไม่เห็น ปรัชญาของการจัดระบบวิธีพิจารณาความคดี รวมทั้งเหตุผลของความวิวัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมในยุคต่าง ๆ และมองไม่เห็นเหตุผลของความแตกต่างในระบบวิธีพิจารณา (ความ) ในคดีแต่ละประเภท หนังสือหลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเล่มนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นหนังสือตำราที่ฉีกแนวของการอธิบายวิธีพิจารณาความไปจากแนวที่เคยปฏิบัติกันอยู่โดยทั่ว ๆ ไป หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นความพยายามของผู้เขียนตำราที่จะแก้ไขจุดอ่อนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยได้อธิบายระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของศาลและบทบาทของคู่ความในกระบวนการพิจารณาความ....ชื่อผู้แต่ง : ดร.วรรณชัย บุญบำรุง, ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, สิริพันธ์ พลรบ
รหัสสินค้า : 9786162692000
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : กันยายน 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 272.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น : ความหมายและภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ระบบการดำเนินคเอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญา, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาและการตีความ, ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา : ลักษณะ 1 ประธานในคดี : ศาล พนักงานอัยการ, พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์, ผู้กล่าวหา, ผู้ถูกกล่าวหา, ทนายความ, ลักษณะ 2 กระบวนการพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีและข้อหา : กระบวนพิจารณา, เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี, ข้อหา, ลักษณะ3 พยานหลักฐานและมาตรการบังคับ : ส่วนที่ 1 พยานหลักฐาน, หลักเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน, ผู้ถูกกล่าวหากับกฎหมายลักษณะพยาน, พยานบุคคล, ผู้ชำนาญการพิเศษ, พยานเอกสารและพยานวัตถุ, จิตวิทยาคำให้การพยานบุคคล, ส่วนที่ 2 มาตรการบังคับและการควบคุมการใช้มาตรการบังคับ : ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการบังคับ, หมายเรียกและการเรียก, หมายอาญา, หมายจับ, หมายค้น, หมายขัง, หมายปล่อย, หมายจำคุก, หมายกักขัง, การจับ, การควบคุมตัวระหว่างคดี, การค้น, ปล่อยชั่วคราว, มาตรการคุ้มครองผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, ภาค 3 หลักและกระบวนการดำเนินคดี : หลักในการดำเนินคดีอาญา, หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน, หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ, ลักษณะ2 กระบวนการดำเนินคดีอาญา, โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา, การดำเนินคดีชั้นสอบสวน, การดำเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ, อำนาจในการดำเนินคดีของอัยการสูงสุด, การเลิกคดีอาญา, การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตาย, ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี : ลักษณะ1 การฟ้องคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปและการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา, การฟ้องคดีอาญาทั่วไป, อำนาจศาล, การประทับฟ้อง, การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น, คำสั่งของศาล, คำพิพากษาและเหตุผลในการตัดสิน, การทำและการอ่านคำพิพากษา, สภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย, การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา, ลักษณะที่ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน, ลักษณะที่ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่, อุทธรณ์, ฎีกา, การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ฯลฯ

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696282
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1800 กรัม
  จำนวนหน้า : 934
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : กุมภาพันธ์ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  760.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 684.00 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด การเลิกห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่ว่นจำกัด การเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด ผลของการเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด โครงสร้างโดยรวมของบริษัทจำกัด การเลิกบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ผลแห่งการเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด โครงสร้างโดยรวมของบริษัทมหาชนจำกัด การเลิกบริษัทมหาชนจำกัดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786162693816
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ว่าด้วยอุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์, การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น, คำสั่งระหว่างการพิจารณา, การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์, การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์, การขอทุเลาการบังคับ ฯลฯ และฎีกา การยื่นฎีกา, กฎหมายที่นำมาใช้ในชั้นฎีกา, คดีที่ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง, ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
รหัสสินค้า : 9786162692390
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 118
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มกราคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 85.50 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวด 1 ยืม - สัญญายืม, ยืมใช้คงรูป, ยืมใช้สิ้นเปลือง, การกู้ยืมเงิน, ดอกเบี้ยเงินกู้, การตกลงรับของแทนเงิน หมวด 2 สัญญาฝากทรัพย์ - ลักษณะทั่วไป, หน้าที่คู่สัญญาฝากทรัพย์, อายุความ, วิธีเฉพาะของการฝากเงิน, วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม, หมวด 3 ประนีประนอมยอมความ หมวด 4 การพนันและขันต่อชื่อผู้แต่ง : ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
รหัสสินค้า : 9789742885922
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 156
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2550


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สัญญาเช่าทรัพย์สิน - ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน - กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน - วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า - ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้เช่า - ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้เช่า - ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า - ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน- สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ, ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ พร้อมคำถามและแนวคำตอบที่น่าสนใจสำหรับวิชาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162696459
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : มกราคม 2561


 
ราคา  275.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 247.50 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยสัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ความหมายลักษณะทั่วไปของสัญญา, คำเสนอและคำสนอง, การเกิดของสัญญา, การตีความสัญญา, คำมั่น, ประเภทของสัญญา, ผลแห่งสัญญา, มัดจำ-เบี้ยปรับ, การเลิกสัญญา, สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อเสนอ ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, แนวคิดของสัญญา, หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ
รหัสสินค้า : 9789742885939
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 470 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : พฤศจิกายน 2550


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ได้เพิ่มเติมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาจนถึงเล่มล่าสุดที่มีการพิมพ์เผยแพร่ คือเล่ม 3 พ.ศ. 2550 : ความทั่วไป, ความหมายของสัญญาประนี้ประนอมยอมความ, ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ, หลักฐานเป็นหนังสือ, ประเภทของสัญญาประนีประนอมยอมความ, ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ, อายุความชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789742886073
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 108
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : มกราคม 2551


 
ราคา  75.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 67.50 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา, หลักประกันในกฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญาบังคับ, โครงสร้างของความผิดอาญา ทั้งของฝรั่งเศส และของนักนิติศาสตร์อื่น ๆ, เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุที่เพิ่มโทษเฉพาะตัว, เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย, คุณธรรมทางกฎหมาย, ประเภทของความผิดอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา, ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท, ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ, ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด, ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด, ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา, ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ, ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา

ในการพิมพ์ครั้งที่ 6 นั้น ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162695643
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 584
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : เมษายน 2560


 
ราคา  540.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 486.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแ่พ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พ.ร.บ. ให้ใช้ ป.พ.พ. บรรพ 5
ลักษณะ 1 การสมรส การหมั้น, เงื่อนไขแห่งการสมรส, ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา, ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา, ความเป็นโมฆะของการสมรส, การสิ้นสุดแห่งการสมรส
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
บิดามารดา, สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร, ความปกครอง, บุตรบุญธรรม
ลักษณะ 3 ค่าเลี้ยงดูชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
รหัสสินค้า : 9789742886950
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 760
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มกราคม 2552


 
ราคา  640.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 544.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 11  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,847,732 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474