17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 11  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กฎหมายมรดก, การตายที่นำไปสู่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก, ความหมายของมรดก, การเป็นทายาท, สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม, สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : ข้อพิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของทายาทโดยธรรมในแต่ละลำดับ, สิทธิโดยธรรมของคู่สมรสในการรับมรดก, การรับมรดกแทนที่, การเสียชีวิตในการรับมรดกโดยเหตุของการถูกกำจัดมิให้รับมรดก, การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการตัดมิให้รับมรดก, การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการสละมรดก, มรดกของพระภิกษุและการจำกัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก, พินัยกรรม : ลักษณะของพินัยกรรมและการทำพินัยกรรมชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162693786
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 440
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : สิงหาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  410.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 369.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น ๆ, คำมั่นจะให้เช่า, หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538), บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเช่นเดียวกัน, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า, หน้าที่ของผู้เช่า, ความระงับของสัญญาเช่า, อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า, สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา, เช่าซื้อ, มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง, ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่น ๆ, แบบของสัญญาเช่าซื้อ, ความระงับชองสัญญาเช่าซื้อ, อายุความฟ้องร้องคดี โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการเพิ่มคำพิพากษาฎีกาในปีพ.ศ.2558 และ 2559 ขึ้นบางส่วนด้วย

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162697241
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 462
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 21 : สิงหาคม 2561


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ
บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ
ทบที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ
บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
รหัสสินค้า : 9786162696886
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 544
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : มิถุนายน 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  480.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 432.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญาชั้นสูง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา

ท้ายสุดของหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎในรูปของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า : 9786162697104
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.๒๕๕๑
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำข้ามชาติและปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากที่สุด การส่งและขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกลไกทางกฎหมายอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการนำตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นกลับมาดำเนินคดีในประเทศ ชื่อผู้แต่ง : ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162692741
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 245 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : ตุลาคม 2557


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา, หลักประกันในกฎหมายอาญา, ปัญหาเรื่องการกระทำในทางอาญา, เจตนาในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการการกระทำและผล, การกระทำโดยป้องกัน, การกระทำโดยความจำเป็น, ปัญหาเรื่องความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล, กฎหมายควบคุมการฟอกเงิน, ปัญหาเรื่องการเงินนอกระบบ : กรณีการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน, ปัญหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง, ปัญหาเรื่องความยินยอมในกฎหมายอาญา : ศึกษากรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ, การคุ้มครองเด็กตามกฎหมายอาญาชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9789742880699
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2547


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2541
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือแสดงรายละเอียดของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เรียงลำดับมาตรา โดยผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลในบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพระราชบัญญัติฯ นี้ ประกอบด้วยชื่อกฎหมาย, กำหนดวันใช้บังคับกฎหมาย, ยกเลิกพระราชบัญญัติครู, คำนิยามของคำที่เกี่ยวข้อง, การประกอบวิชาชีพ, อำนาจของรัฐมนตรีและการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย, สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา, วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ฯลฯชื่อผู้แต่ง : จรัสศรี อินทรวิชะ
รหัสสินค้า : 9789742881245
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2547


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจราณาความอาญาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม, บทบัญญัติในส่วนการดำเนินคดีในชั้นก่อนฟ้องคดี หรือชั้นเจ้าพนักงาน, บทบัญญัติในส่วนพิจารณา-พิพากษา, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2547, ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติเดิมและบทบัญญัติแก้ไขชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9789742881955
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2548


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : หลักความรับผิดก่อนสัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กระบวนการก่อให้เกิดสัญญา, ความหมายและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์, ลักษณะทางกฎหมายของความรับผิดก่อนสัญญา, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในระบบกฎหมายอิตาลี, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในระบบกฎหมายเยอรมัน, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในระบบกำหมายฝรั่งเศส, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในการค้าระหว่างประเทศ, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในระบบกฎหมายไทย, บทวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในระบบกฎหมายไทย, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในความสัมพันธ์กับหลักกฎหมายอื่น, บทสรุปและข้อเสนอแนะชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
รหัสสินค้า : 9789742882815
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : กันยายน 2548


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป : ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน, สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้อง, หนี้ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์, ผู้รับเรือน, ผู้ค้ำประกันหลายคน, ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน, เมื่อบังคับชำระหนี้เอาแก่ผู้ค้ำประกันและไม่พอชำระหนี้ทั้งหมดหนี้เหลือ เท่าใดลูกหนี้ยังคงต้องรับผิด, หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้ : กำหนดชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน, แม้ลูกหนี้ไม่อาจถือประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาได้ ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดชำระหนี้ก่อนถึงกำหนด, สิทธิของผู้ค้ำประกัน, กรณีผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดร่วมกับลูกหนี้, อายุความหนี้ประธานสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันชื่อผู้แต่ง : อ.ธารทิพย์ เทียมทอง
รหัสสินค้า : 9789742882976
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 680 กรัม
  จำนวนหน้า : 380
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2549


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 297.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 11  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,001 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474