22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 4 | 5 | 6 | 7 
 
 ลำดับที่ : 61
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นซึ่งผู้ศึกษากฎหมาย รวมถึงบุคคลทั่วไปพึงต้องรู้และเข้าใจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคนตั้งแต่เป็นมนุษย์ แล้วรวมกันเป็นสังคม อันส่งผลให้เกิดความจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายบนพื้นฐานของหลักสุจริตเพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์หรือสมาชิกในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขได้ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9789744669797
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: มิถุนายน 2560


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 62
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการขนส่งโดยสารสัมภาระและของที่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงไปด้วยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786168139059
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2560


 
ราคา  370.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 333.00 บาท

 ลำดับที่ : 63
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัลกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  บททั่วไป

บทที่ 2  ลักษณะและการจัดตั้ง

บทที่ 3  ทุน 

บทที่ 4  ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทที่ 5  กรรมการ

บทที่ 6  หน้าที่และความรับผิดของกรรมการ

บทที่ 7  การควบบริษัท

บทที่  8  การแปรสภาพบริษัท

บทที่ 9  การเลิกบริษัทและชำระบัญชี ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786168139165
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 322
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 64
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน

บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน แลและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส

บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน แลและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทยชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
รหัสสินค้า : 9786168139189
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท

 ลำดับที่ : 65
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ของศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เป็นผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า โดยได้อธิบายหลักเกณฑ์ตลอดจนเหตุผลและหลักทางทฤษฎีอย่างลึกซึ้งและชัดเจน เหมาะสำหรับเป็นหนังสือใช้ประกอบการศึกษาของนักศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
รหัสสินค้า : 9786168139110
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 182
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2:ตุลาคม 2560


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 66
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสวัสดิการสังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม

บทที่ 2  หลักการของกฎหมายสวัสดิการสังคม

บทที่ 3  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามกฎหมายต่างประเทศ

บทที่ 4  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายไทย

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9786168139400
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2561


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 67
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแร่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  นโยบายและองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่

บทที่ 3  การสำรวจแร่

บทที่ 4  การทำเหมือง 

บทที่ 5  การทำเหมืองใต้ดิน

บทที่ 6 การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
รหัสสินค้า : 9786168139479
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 386
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:มีนาคม 2561


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 68
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้ทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น

บทที่ 2  ลักษณะทั่วไปขอวกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม

บทที่ 3  หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ

บทที่ 4  คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน : ความสำคัญของหลักสุจริต

บทที่ 5  บุคคล

บทที่ 6  ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่างๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
รหัสสินค้า : 9786168139783
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 380
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2:กันยายน 2561


 
ราคา  390.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 351.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 4 | 5 | 6 | 7 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,256 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474