17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 
 ลำดับที่ : 51
 
  ชื่อหนังสือ : General Principles of Criminal Law
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ
รหัสสินค้า : 9789744667557
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2557


 
ราคา  360.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 324.00 บาท

 ลำดับที่ : 52
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9789744667458
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2557


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 53
 
  ชื่อหนังสือ : กรรมสิทธิ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด

- บทที่ 1  ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

        - บทที่ 2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

ภาค 2 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

- บทที่ 3 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบ

- บทที่ 4 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการทำทรัพย์ขึ้นใหม่

- บทที่ 5 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการเข้าถือเอา

- บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหาย

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786168139271
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 888
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:ธันวาคม 2560


 
ราคา  900.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 810.00 บาท

 ลำดับที่ : 54
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง
        3.1 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีทรัพย์สินทั่วไป
        3.2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีเงินตรา (กู้ยืมเงิน)
ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
        3.1 ฝากเงิน (วิธีเฉพาะการฝากเงิน)
        3.2 ฝากทรัพย์ในโรงแรม (วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม)
บทสรุป ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786168139288
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2: มกราคม 2561


 
ราคา  325.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 292.50 บาท

 ลำดับที่ : 55
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
รหัสสินค้า : 9786164069503
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 171.00 บาท

 ลำดับที่ : 56
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ(น.437)
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์
รหัสสินค้า : 9789744667991
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 554
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา  480.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 432.00 บาท

 ลำดับที่ : 57
 
  ชื่อหนังสือ : GLEANINGS OF THAI PRIVATE LAW IN A ROMAN AND ANGLO-SAXON SETTING
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า : 9789744668097
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 476
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 58
 
  ชื่อหนังสือ : นิติปรัชญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ทางวิชาการของกฎหมาย เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาวิชานิติศาสตร์ หนังสือนิติปรัชญาของท่านศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ เป็นตำรานิติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้มีจิตใจใฝ่รู้และนักศึกษากฎหมาย  ประกอบด้วย ภาค 1  บทนำทางทฤษฎี  ภาค 2 บทนำทางประวัติศาสตร์ และภาค 3 ปัญหาพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกบศีลธรรมและจารีตประเพณี ชื่อผู้แต่ง : ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ
รหัสสินค้า : 9786168139127
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 15:ตุลาคม 2560


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 59
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ : ความสำคัญของการศึกษากฎหมายงบประมาณ

บทที่ 1  แนวคิดพื้นฐานทางการคลังมหาชน

บทที่ 2  แนวคิดทั่วไปของงบประมาณแผ่นดิน

บทที่ 3  ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย

บทที่ 4 หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทยชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
รหัสสินค้า : 9786168139172
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2560


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 306.00 บาท

 ลำดับที่ : 60
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9789744669674
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 640 กรัม
  จำนวนหน้า : 354
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : มีนาคม:2560


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 342.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,938,730 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474