22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 
 ลำดับที่ : 41
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความสำคัญและวิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน จัสติเนียนและช่วงชีวิตที่สองของกฎหมายโรมัน บุคคลในกฎหมายโรมัน หลักทั่วไป ทรัพย์เฉพาะตัวของทหาร ปัญหาบางประการในกฎหมายโรมัน หนี้ หนี้ในกฎหมายโรมัน : หลักการพื้นฐาน-ลักษณะและความสำคัญของ Commodatum, depositum และ pignus วิวัฒนาการและองค์ประกอบของ emptio vinditio องค์ประกอบเพิ่มเติมของ emptio venditio ทรัพย์สิน ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน หลักทั่วไปเกี่ยวกับ red และการจำแนกประเภท res การจัดสรรทรัพยากรของสังคมโรมันโดยการใช้ภาระจำยอม

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า : 9789744665911
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 480 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มกราคม 2555


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 42
 
  ชื่อหนังสือ : คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์, วิวัฒนาการของรัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การเกิดขึ้้นและการดับสูญของรัฐ, ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ, วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม และภารกิจของรัฐ, การปฏิวัติ การรัฐประหาร และการต่อต้านอำนาจรัฐ, รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง, องค์กรของรัฐ, รัฐกับการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, บ่อเกิดของกฎหมาย, การแยกสาขาและลักษณะของกฎหมายมหาชน, หลักนิติรัฐ, หลักนิติธรรมและข้อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ, หลักประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ, การกระทำของรัฐ, รัฐกับสถานการณ์ฉุกเฉิน, การใช้และการตีความกฎหมาย : พิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชนชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รหัสสินค้า : 9789744667663
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 43
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 - กฎหมายปกครองของฝรั่งเศส, กฎหมายปกครองของกลุ่มเยอรมัน, กฎหมายปกครองของกลุ่มกึ่งฝรั่งเศสกึ่งเยอรมัน, กฎหมายปกครองของกลุ่มอังกฤษ ภาค 2 - หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง, หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ, หลักความพอสมควรแก่เหตุ ภาค 3 - คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในรูปแบบฝรังเศส, คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือขอให้สั่งให้ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองในรูปแบบเยอรมัน, คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในรูปแบบอังกฤษ, ชื่อผู้แต่ง : อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล
รหัสสินค้า : 9789744666512
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 มกราคม:2556


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 44
 
  ชื่อหนังสือ : ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในถาพรวม ผู้เขียนตั้งใจที่จะฉายภาพคำอธิบายให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้ครบแง่มุมหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เรื่ององค์กร เรื่องเขตอำอาจ และเรื่องวิธีพิจารณาคดี โดยอธิบายวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งทางวิชาการและวิชาชีพชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9789744668325
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2558


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 45
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ลักษณะสำคัญของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา, ที่มาของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายอาญาระหว่างประเทศกับกฏหมายอื่นๆ, ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ, ความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ, หลักกฏหมายอาญาทั่วไปที่ใช้กับกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, บทบาทของประเทศไทยในความผิดอาญาระหว่างประเทศ, ต้นกำเนิดการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ, ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ, ศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร, วิธีพิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า : 9789744667205
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2556


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 46
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 กองมรดก, บทที่ 2 ทายาท, บทที่ 3 การรับมรดกแทนที่, บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก

ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม, บทที่ 2 แบบของพินัยกรรม, บทที่ 3 ผลของพินัยกรรม, บทที่ 4 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, บทที่ 5 ผู้จัดการมรดกชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786168139370
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4: มกราคม 2561


 
ราคา  270.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 243.00 บาท

 ลำดับที่ : 47
 
  ชื่อหนังสือ : คำบรรยายเบื้องต้น กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ประวัติองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 2  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 3  การจัดองค์กรและการดำเนินงานขององค์กร

บทที่ 4  การเป็นสมาชิกและสิ้นสุดสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 5  หลักการลงคะแนนเสียงของรัฐสมาชิกและข้อมติของค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 6  งบประมาณขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 7  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
รหัสสินค้า : 9786168139134
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:มกราคม 2561


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 48
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสิทธิในสุขภาพ

บทที่ 2  สิทธิของผู้ป้วยก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ

บทที่ 3 สิทธิของผู้ป่วยในระหว่างและหลังรับบริการด้านสุขภาพ

บทที่ 4  นโยบายและการจัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ

บทที่ 5  หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ

บทที่ 6  หน่วยงานสำคัญภาครัฐที่จัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ : ภารกิจของรัฐในฐานะผู้ให้บริการหลัก

บทที่ 7 หน่วยงานสำคัญภาคเอกชนที่จัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ : ภารกิจของเอกชนในฐานะผู้ให้บริการเสริม

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
รหัสสินค้า : 9786168139448
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 330
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2561


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 49
 
  ชื่อหนังสือ : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งศาลปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง"

บทที่ 3  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

บทที่ 4  การขอให้พิจารณาใหม่

บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รหัสสินค้า : 9789744667281
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 98
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2557


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 50
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9789744667441
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2557


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,275 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474