22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท : การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การระงับข้อพิพาทนอกศาลได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักกฎหมายในภาคปฏิบัติอย่างมาก หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาจากเอกสารที่ผู้เขียนใช้สอนในชั้นปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาทนายความแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ซึ่งได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
รหัสสินค้า : 9786163945846
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2558


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786168139851
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6: ตุลาคม 2561


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และรองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ...ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่ง อุทธรณ์และฎีกา การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ ฎีกา การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา พยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ผู้เชี่ยวชาญ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเีนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ และได้เพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกมาใหม่และเพิ่มเติมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
รหัสสินค้า : 9789744666567
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 580 กรัม
  จำนวนหน้า : 364
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : มกราคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ "กฎหมายมหาชนเบื้องต้น" ้เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการศึกษากฎหมายมหาชน ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย แนวทางการศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนบททั่วไป และในส่วนเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึง กฎมหาชนเบื้องต้น ว่าด้วยเรื่องรัฐ แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการองค์กรของรัฐ ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน และหลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่ และส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ ว่าด้วยเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9789744669469
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 580 กรัม
  จำนวนหน้า : 354
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2559


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 261.00 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี, ศ. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ศ. ดร.หยุด แสงอุทัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี รวบรวมจากหนังสือบทระบิลคำพิพากษาฎีการะหว่าง พ.ศ.2476-2478 ส่วนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย รวบรวมจากหนังสือธร์มสารระหว่างปี พ.ศ. 2476-2484 วารสารบทบัณฑิตย์ พ.ศ.2480 และจากวารสารคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาระหว่างปี พ.ศ.2493-2496ชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
รหัสสินค้า : 9789744667021
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 740 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2556


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื่องจาก ศ.จิตติ  ติงศภัทิย์ ได้เขียนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาเรื่องละเมิดไว้เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ในวารสารคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา (ระหว่าง พ.ศ. 2485-2535) และวารสารคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระหว่าง พ.ศ. 2515-2517) เป็นหมายเหตุท้ายคำพิพากษาที่ให้แง่คิดในการตีความประมวลกฎหมายแพ่งฯ ว่าด้วยละเมิดได้อย่างลึกซึ้ง ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวรจึงได้ค้นคว้า รวบรวม แยกแยะเป็นเรื่องๆ เอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาต่อไปชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
รหัสสินค้า : 9789744666819
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 910 กรัม
  จำนวนหน้า : 452
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2556


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ

-ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา

-ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเทศสัญญา

-แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา 

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

-ตัวแทนทั่วไป

1. การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน

2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน

3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทน

- ตัวแทรค้าต่าง

1. การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง

2. ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

3. การสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า

1. การเกิดขึ้นของนายหน้า

2. ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า

3. การสิ้นสุดของสัญญานายหน้าชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786168139462
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 234
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  270.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 243.00 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
รหัสสินค้า : 9789744668844
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 640 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2559


 
ราคา  370.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 333.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื้อหาของหนังสือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบเล่มนี้โดยหลักแล้วก็คือส่วนที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทียบเคียงได้กับบรรพหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเอง แต่จะมีการเสริมด้วยประสบการณ์การยกร่างประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมของเยอรมนี ซึ่งทำได้อย่างดีแต่ไม่ได้มีการประกาศใช้ รวมทั้งตัวอย่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมบางฉบับของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9786164453432
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 204
ขนาด : 15.5X23.5
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2560


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 40
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ, หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ, ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ, เงื่อนไขการใช้อำนาจจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ, ระบบภาษีอากรอื่นและมาตรการจูงใจทางภาษีอากร, ภาษีซ้อนและอนุสัญญาภาษี, มูลเหตุภาษีซ้อนและการขจัดภาษีซ้อนตามกฎหมายไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษี, ต้นแบบอนุสัญญาภาษีของ OECD, การวิเคราะห์ปัญหาภาษีเงินได้ของบริษัทต่างประเทศและอนุสัญญาภาษี, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการจัดสรรรายได้ระหว่างประเทศ, การวางแผนและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรระหว่างประเทศ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รหัสสินค้า : 9789744665751
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 440 กรัม
  จำนวนหน้า : 284
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2554


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,300 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474