24 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (154)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (79)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (54)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  
 
 ลำดับที่ : 21
 
  ชื่อหนังสือ : หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประวัติวิชาชีพทางกฎหมาย, ความหมายของนักกฎหมาย, ความหมายของวิชาชีพ, องค์การ, การฝึกอบรม, เจตนารมณ์เพื่อรับใช้ประชาชน, เจ้าหน้าที่ศาล, เปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออาชีพอื่น, การศึกษากฎหมาย, องค์การควบคุม, เนติบัณฑิตยสภา, มรรยาททนายความ, การเปลี่ยนแปลง โดย พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528, หลักการของวิชาชีพนักกฎหมาย, ความยุติธรรม, ผู้นำมติมหาชน , หลักธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย, หน้าที่ต่อตนเอง, หน้าที่ต่อผู้อื่น, คติเฉพาะอัยการ, คติเฉพาะผู้พิพากษา, คติสำหรับนักกฎหมายหนุ่ม

 

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
รหัสสินค้า : 9789744667755
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 202
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 13 : มกราคม 2558


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 22
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 ประวัติความเป็นมา ส่วนที่ 1 ประวัติศาสตร์การปกครองยุคโบราณ : บทที่ 1 การปกครองสมัยกรีกโบราณ, บทที่ 2 การปกครองสมัยโรมัน, ส่วนที่ 2 ประวัติศาสตร์การปกครองยุคใหม่ : บทที่ 3 ประวัติการปกครองของสหราชอาณาจักร, บทที่ 4 ประวัติการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริการ, บทที่ 5 ประวัติการปกครองของฝรั่งเศส, บทที่ 6 การปกครองของเยอรมัน, บทที่ 7 การปกครองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์, บทที่ 8 การปกครองของญี่ปุ่น, บทที่ 9 แง่คิดที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ, ภาค 2 หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย : บทที่ 1 ประวัติรัฐธรรมนูญของไทย, บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานของการปกครองสมัยใหม่, บทที่ 3 ความเป็นราชอาณาจักร, บทที่ 4 ความเป็นประชาธิปไตย, บทที่ 5 ความเป็นนิติรัฐ, ภาคที่ 3 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ : บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสิทธิขั้นพื้นฐาน บทที่ 2 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน บทที่ 3 แนวทางตามรัฐธรรมนูญในการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9789744668813
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 596
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : กรกฎาคม 2559


 
ราคา  360.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 324.00 บาท

 ลำดับที่ : 23
 
  ชื่อหนังสือ : การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บ่อเกิดของการใช้เหตุและผลในทางนิติศาสตร์, การใช้เหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย, การใช้เหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย : ความสัมพันธ์ระหว่างตรรกศาสตร์, ภาษาศาสตร์ และนิติศาสตร์, การใช้เหตุผลทางข้อเท็จจริงในคดี, การใช้เหตุผลทางข้อกฎหมาย, การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงลึก เพื่อเข้าใจและตีความขยายถ้อยคำ, การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงกว้าง เพื่อประสานเหตุและผลทางกฎหมายในเรื่องหนึ่งเข้ากับเหตุและผลทางกฎหมายในอีกเรื่องหนึ่งในโครงสร้างของกฎหมาย, บทสรุป

 ชื่อผู้แต่ง : อ.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
รหัสสินค้า : 9789744665768
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2555 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 24
 
  ชื่อหนังสือ : นิติปรัชญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำทางทฤษฎี, การแบ่งแยกศาสตร์ออกเป็นสาขาต่าง ๆ , วิชานิติศาสตร์, การแบ่งสาขาในวิชานิติศาสตร์, วิชานิติปรัชญา, บทนำทางประวัติศาสตร์, ความสำคัญของกรีก, ความคิดทางปรัชญาในระยะก่อตัว, สภาพสถานการณ์ทั่วไปในสมัยกลาง, สมัยใหม่ : รัฐสมัยและกฎหมายสมัยใหม่, ความคิดและกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่, ความคิดสำนักประวัติศาสตร์, ความคิดสำนักกฎหมายบ้านเมือง, แนวความคิดคัดค้านสำนักกฎหมายบ้านเมือง, ปัญหาพื้นฐานบางประการวิวัฒนาการของกฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศัลธรรมและจารีตประเพณี, กฎหมายคืออะไร ในแง่ของนิติปรัชญา, หลักการของวิชาชีพนักกฎหมาย : หลักความยุติธรรมชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
รหัสสินค้า : 9789744668479
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 14 : มีนาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 25
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ, ความเบื้องต้น, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์, กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พร้อมภาคผนวกรายชื่อตัวบทกฎหมายหลักเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและกฎหมายแรงงาน, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง, กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง, ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9789744666895
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 810 กรัม
  จำนวนหน้า : 536
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2556


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 26
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- บททั่วไป

- อนุสัญญาระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- กฎหมายไทยเกี่ยวกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9789744667915
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มีนาคม 2558


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 27
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 กฎหมายระหว่างประเทศ ภาคสันติ สังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ ความรับผิดขอบของรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี ภาค 2 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหาร กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะทั่วไปของสงครามและการขัดกันด้วยอาวุธ เขตหรือพื้ันที่กับการใช้กำลังทหาร บุคคลที่เป็นเป้าหมายทางทหารและบุคคลที่ได้รับการปกป้องจากการถูกโจมตีรวมทั้งยานพาหนะที่ได้รับการคุ้มครอง...ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
รหัสสินค้า : 9789744666062
รูปแบบ : ปกอ่อน สีเดียว
น้ำหนัก : 840 กรัม
  จำนวนหน้า : 560
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2555


 
ราคา  460.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 414.00 บาท

 ลำดับที่ : 28
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด, พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2554, พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด รวมทั้งคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องมาประกอบคำอธิบายด้วยชื่อผู้แต่ง : รศ. ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ
รหัสสินค้า : 9789744666932
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 920 กรัม
  จำนวนหน้า : 612
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : กรกฎาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 29
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศึกษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากคำบรรยายที่ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ได้บรรยายในโครงการอบรมภาษาละตินสำหรับการศึกษานิติศาสตร์ให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์ศูนย์รังสิต เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาภาษาละตินมีความเข้าใจในพื้นฐานภาษาละติน ตลอดจนสภาพสังคมโรมันในสมัยอดีต ซึงมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การออกเสียงภาษาละติน, ละตินในชีวิตประจำวัน, การตีความ : หลักเกณฑ์และการฟ้องคดี, สรุปศัพท์นิติศาสตร์และวัฒนธรรม, ภาษาละตินในกฎหมายเอกชน, ความยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งดรรชนีชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า : 9789744666581
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 960 กรัม
  จำนวนหน้า : 636
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2556


 
ราคา  550.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 495.00 บาท

 ลำดับที่ : 30
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786168139141
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5: ตุลาคม 2560


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,339,975 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474