24 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (154)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (79)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (54)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 7  
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายการคลังและการเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักพื้นฐานเบื้องหลังกฎหมายการคลังและการเงิน : เส้นแบ่งเขตระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชน : ภาคหนึ่ง, เส้นแบ่งเขตระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชน : ภาคสอง, ทฤษฎีสินค้าและบริการต่าง ๆ, ทฤษฎีการปรับการกระจายรายได้และทรัพย์สิน, การสร้างและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า : 9789744663771
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 172
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2552


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการคลัง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การศึกษาในเรื่องของกฎหมายการคลังในประเทศไทยนั้น ยังนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่อยู่ เพราะการศึกษาในเรื่องของการคลังมหาชนที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นไปในมุมมองและกรอบของการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์ทางด้านการคลังด้วยการนำเสนอถึงหลักการทางทฤษฎีของกฎหมายการคลังที่ยึดถือกันอยู่ทั่วไปเป็นสากล โดยการอธิบายประกอบกับข้อเท็จจริงทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมาย ตลอดจนยกตัวอย่างถึงสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งของประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของกฎหมายการคลังให้แก่นักศึกษากฎหมายและผู้ที่สนใจทั่วไปชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
รหัสสินค้า : 9789744667656
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : กันยายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความทั่วไป, หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน, หน้าที่นำสืบ, หลัเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน, วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป, วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน, มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน, หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา, หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน, วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป, วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน, มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รหัสสินค้า : 9789744667830
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 510 กรัม
  จำนวนหน้า : 330
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก, บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท, บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม, บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท, บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก, บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม, บทที่ 7 การจัดการมรดก, บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก, บทที่ 9 การแบ่งมรดก, บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดกชื่อผู้แต่ง : อ.เพรียบ หุตางกูร (2456-)
รหัสสินค้า : 9789744669803
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 15 : มิถุนายน 2560


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 306.00 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : สัญญาผู้บริโภค
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
รหัสสินค้า : 9789744668806
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวนหน้า : 198
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มิถุนายน 2559


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ ประกอบด้วย บ่อเกิดแห่งหนี้ หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของนิติกรรม หลักเกณฑ์เพื่อเข้ากับระเบียบแห่งสังคม ความสามารถในการทำนิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด สัญญา ก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญาและประเภทของสัญญา เลิกสัญญาชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
รหัสสินค้า : 9789744666550
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : มกราคม 2556


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

โครงสร้างวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, ภาพรวม : วิวัฒนาการของกฎหมายโรมันโดยสังเขป, ข้อความเบื้องต้นในเชิงภูมรัฐศาสตรและประวัติศาสตร์กฎหมาย และการเมืองของโรมและความสัมพันธ์กับระบบกฎหมายปัจจุบัน, หนี้กฎหมายโรมัน V : ผลและหนี้อันเกิดจากสัญญา cmptio venditio, หนี้เพิ่มเติมของคุ่สัญญา cmptio venditio, การแยกประเภทของ res เพิ่มเติม, ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน : rerum subdivisio เพิ่มเติมและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ possessioชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า : 9789744664846
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 284
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2553


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเปรียบเทียบความรับผิดทางศีลธรรมแลความรับผิดทางกฎหมาย, การเปรียบเทียบทางอาญาและความรับผิดชอบทางแพ่ง, การเปรียบเทียบความรับผิดทางสัญญากับความรับผิดทางละเมิด, หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิด, ความเสียหายที่แน่นอน, ความเสียหายในทางศีลธรรมหรือความเสียหายต่อสิทธิที่อยู่รอกเหนือกองทรัพย์สิน, ความเสียหายที่ได้มีการทดแทนแล้ว, ทฤษฎีรับภัย, วิเคราะห์ศัพท์ความผิด, ความผิดในกรณีต่าง ๆ , กรณีที่กฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด, ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสัตว์, ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสิ่งของชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
รหัสสินค้า : 9789744666857
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : มิถุนายน 2556


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 171.00 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาสตร์กฎหมาย – ลักษณะของกฎหมายหรือนิติศาสตร์เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ common law กับ civil law, ประวัติศาสตร์กฎหมายและสถาบันโรมัน – ประวัติศาสตร์กฎหมายโรมันในสมัยจัสติเนียน ภูมิหลังทางการเมืองของช่วงชีวิตแรกของกฎหมายโรมัน, บุคคล ทรัพย์สิน หนี้ มรดก – เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยบุคคล ทรัพย์สิน หนี้ มรดก และกฎหมายอื่น

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า : 9789744668332
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : ตุลาคม 2558


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : ระบบกฎหมายอังกฤษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายสมัยแองโกล-แซกซอน, กฏหมายสมัยนอร์แมน 1066-1154, กฎหมายสมัยต้นราชวงศ์แอนจีวินส์ 1154-1215, วิวัฒนาการของระบบรัฐสภาอังกฤษและศาลส่วนกลาง, กฎหมายอาญาในศตวรรษที่ 13 และ 14, สภากษัตริย์และศาลสตาร์แชมเบอร์, ศาลชานเซอรี, คอมมอนลอว์ในศตวรรษที่ 15 ถึง 18, ศาลอาญาในศตวรรษที่ 15 ถึง 19, ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอุทธรณ์ ศาลเอ็คซ์เช็คเกอร์แชมเบอร์, ศาลที่มีอำนาจพิจารณาเป็นพิเศษ, ศาลคอมมอนลอว์และเอ็คควิตี คศ 1825-1875, The Super Court of Judicature, ศาลอาญา ค.ศ. 1900-1971 ระบบศาลอังกฤษสมัยใหม่, สภาพริวีเคาน์ซิล, วิชาชีพนักกฎหมาย, แนวบรรทัดของศาลอังกฤษ

 ชื่อผู้แต่ง : สุนัย มโนมัยอุดม
รหัสสินค้า : 9789744668486
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 244
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : มกราคม 2559


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 7  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,339,719 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474