17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 7  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผลแห่งหนี้, เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้และข้อยกเว้น, วัตถุแห่งหนี้, กำลังบังคับแห่งหนี้, หลักเกณฑ์ในการบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้, การบังคับให้ชำระหนี้, เมื่อการไม่ชำระหนี้ก่อความเสียหายขึ้น, การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้, เพิกถอนการฉ้อฉล, หนี้ที่การชำระหนี้แบ่งกันได้, หนี้ร่วม, หนี้ที่การชำระหนี้ไม่อาจแบ่งกันได้, ความระงับหนี้, หลักเกณฑ์การชำระหนี้, เหตุการณ์ส่วนย่อยเพื่อให้การชำระหนี้สำเร็จผล ปลดหนี้, หักกลบลบหนี้, แปลงหนี้ใหม่, หนี้เกลื่อนกลืนกัน ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
รหัสสินค้า : 9789744666888
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 21 : มิถุนายน 2556


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเอกเทศสัญญาเล่มนี้ครอบคลุมถึงสามลักษณะ ได้แก่ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน ซึ่งแตกต่างไปจากเอกเทศสัญญาเล่มอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายวิชาเอกเทศสัญญา2 ที่ครอบคลุมเอกเทศสัญญาเพียงสองลักษณะเท่านั้น แต่เอกเทศสัญญาทั้งสามลักษณะนี้ยังมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายประการ คือ จ้างแรงงานและจ้างทำของต่างมีลักษณะพื้นฐานและลักษณะเฉพาะหลายประการคล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกันจ้างทำของและรับขน ต่างก็มีลักษณะพื้นฐานและลักษณะเฉพาะหลายประการที่คล้ายคลึงกันเช่นกันชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9789744668493
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2559


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ

ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน

- แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด

ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก

พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9789744666758
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1620 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,116
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2556


 
ราคา 500.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  วัตถุแห่งการศึกษาของทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะทฤษฎีทางรัฐธรรมนูญ

บทที่ 2   ข้อความคิดว่าด้วยบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน

บทที่ 3  โครงสร้างของบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4  ทฤษฎีผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐาน

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
รหัสสินค้า : 9786168139394
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 258
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2561


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ขอบเขตการใช้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา, การคำนวณระยะเวลา, ระยะเวลาที่กำหนดเป็นวัน, ระยะเวลาที่กำหนดเป็นวัน เดือน หรือปี, ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเดือนและวัน หรือกำหนดเป็นเดือนและส่วนของเดือน และระยะเวลาที่กำหนดเป็นส่วนของปี, การสิ้นสุดของระยะเวลาที่ตรงกับวันหยุด, ระยะเวลาที่ขยายออกไป, การสิ้นสุดแห่งระยะเวลที่เกี่ยวกับทางคดีความ ทางราชการหรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม, ข้อยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา, ความหมายของอายุความ, เหตุผลของกฎหมายในเรื่องอายุความ, ประเภทของอายุความ, กำหนดอายุความ, การเริ่มนับอายุความ, อายุความสะดุคหยุดลง, การขยายหรือย่นหรืองดใช้อายุความโดยกฎหมาย, อายุความครบกำหนด, การสละประโยชน์แห่งอายุความ, การยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
รหัสสินค้า : 9789744668349
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : พฤศจิกายน 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 3 หลักการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 4 ความหมายของระบบประกันสังคม ลักษณะและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 5 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 6 ประเภทของการประกันสังคม, บทที่ 7 การจัดตั้งและการบริหารสำนักงานประกันสังคม, บทที่ 8 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม, บทที่ 9 ผู้ประกันตน, บทที่ 10 นายจ้างตามกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 11 เงินสมทบ, บทที่ 12 ประโยชน์ทดแทนชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รหัสสินค้า : 9786168139790
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 :กันยายน 2561


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
รหัสสินค้า : 9789744668721
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 580 กรัม
  จำนวนหน้า : 284
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : พฤษภาคม 2559


 
ราคา  270.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 243.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
รหัสสินค้า : 9789744668707
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2559


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : INTERNATIONAL LAW
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9789744668615
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 590 กรัม
  จำนวนหน้า : 338
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 360.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้เขียนได้อธิบายถึงการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเชิงกฎหมายแพ่ง โดยได้รวบรวมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการธนาคารที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ไว้ด้วยกันกับสิทธิ หน้าที่ของผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงแง่มุมในความรับผิดชอบต่อสังคมตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจึบันที่ธนาคารพึงมี เนื้อหาจะอธิบายถึงระบบสถาบันการเงิน เหตุที่ต้องมีกฎหมายกำกับดูแลหน้าที่นายธนาคารมีต่อลูกค้า เช่น ในฐานะผู้รับฝากเงิน, ในการให้บริการค้ำประกัน เป็นต้น รัฐผู้ใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทำสัญญาให้บริการทางการเงินการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันและจรรยาบรรณของธนาคารมีผลกระทบต่อการใช้กฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคารชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
รหัสสินค้า : 9789744660800
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2548


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 7  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,047 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474