20 กรกฎาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (31)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (115)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (99)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (188)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (22)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 12  
 
 ลำดับที่ : 41
 
  ชื่อหนังสือ : สังคมกับกฎหมาย (Society and Laws)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายกับสังคม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ความหมายของสังคม การเกิดขึ้นของสังคม โครงสร้างของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมก่อให้เกิดกฎหมาย การตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

 ชื่อผู้แต่ง : อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
รหัสสินค้า : 9786162690051
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2554 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 42
 
  ชื่อหนังสือ : วิ.อาญาวิพากษ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบ้านเรา คือการศึกษาทางปฏิบัติขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม และกระทำไปเกือบจะขาดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการโดยสิ้นเชิง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในอดีตจึงมีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเสียแหละมาก การแก้ไขเพิ่มเติมในหลายกรณีจึงไม่ใช่เรื่องของความรู้ หากแต่เป็นเรื่องของความรู้สึก...ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742887599
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2552


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 43
 
  ชื่อหนังสือ : คำแนะนำการศึกษากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต ประสบการณ์จากผู้สอบไล่ได้ลำดับที่ 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียนเนติบัณฑิตจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนจนสอบไล่ได้ลำดับที่ 1 (เธียรพร วงศ์กำแหงหาญ, พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ, ภวิศร์ เชาวลิตถวิล, สุจิตรา แสงสายัณห์) ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตได้เห็นภาพรวมของการเรียน เพื่อประกอบการเตรียมตัวล่วงหน้า ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าสอบในหลักสูตรเนติบัณฑิตอยู่ในหลักหมื่น แต่ผู้ที่สอบผ่านได้อยู่ในหลักพัน ส่วนผู้ที่สอบเพียงครั้งเดียวแล้วสอบผ่าน มีน้อยกว่าผู้ที่ต้องใช้เวลาในการสอบหลายครั้งจนกว่าจะสอบผ่าน ประสบการณ์ของผู้สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 จักเป็นตัวอย่างที่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตในรูปแบบที่ตนเองถนัด........ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786162691003
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2555


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 44
 
  ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สหสาขาว่าด้วยทฤษฎีอาญา, ต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา, ทฤษฎีอาญาและกฎหมายอาญาสารบัญญัติ, ทฤษฎีโทษ : โทษและทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบันที่นักนิติศาสตร์ประยุกต์ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ, ทฤษฎีอาญาและกระบวนการยุติธรรมในสถานภาพปัจจุบันชื่อผู้แต่ง : ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รหัสสินค้า : 9786162692079
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2556


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 45
 
  ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์สู่เป้าหมายในการเรียนกฎหมายเนติบัณฑิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศิลปะการคิดเพื่อเรียนให้ประสบผลสำเร็จ กลวิธีจัดการกับความผิดหวัง ท้อแท้ และท้อถอย แนะวิธีเรียนกฎหมายเพื่อสอบให้ผ่านเนติบัณฑิต ศึกษาสูตรสำเร็จของผู้ล้มเหลว เรียนกฎหมายดีเลิศประเสริฐศรี ตั้งเป้าใหญ่ โยงใยเป้าหมาย ขจัดความท้อแท้ แน่วแน่สู้ กลยุทธ์สู่เป้าหมาย วิธีเขียนตอบให้สอบผ่านพร้อมระเบียบการเข้าศึกษาอบรมของเนติบัณฑิตยสภา และรายชื่อ ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ชื่อผู้แต่ง : มหาชัย ศรีทองกลาง
รหัสสินค้า : 9789742887742
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 96
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 7 : สิงหาคม 2552


 
ราคา  75.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 63.75 บาท

 ลำดับที่ : 46
 
  ชื่อหนังสือ : มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ "มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา" นี้ ผู้เขียนได้รวมเอาบทความวิเคราะห์และความเห็นประเด็กที่น่าสนใจในกฎหมายอาญา ที่เคยเขียนไว้ในที่ต่าง ๆ และได้คัดเลือกมา เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านใช้ดุลพินิจพิจารณา ข้อคิดและค้นหาข้อสรุปตามวิจารณญาณของแต่ละท่าน ประกอบด้วยเรื่อง ข้อคิดทางอาญาที่น่าพิจารณา ลักษณะแห่งการกระทำในกฎหมายอาญา, ความรับผิดทางอาญาโดยบังเอิญ, หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข, ผสมเทียม : ปัญหาการให้กำเนิดและการทำแท้ง, ทางออกของแพทย์ในกรณีปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์, พยายาม (ข่มขืน) กระทำชำเรา : คำพิพากษาฎีกา vs หลักกฎหมาย, การดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี (ม.286), กฎหมายฟอกเงิน...กับโทษย้อนหลัง, วิธีจับพระสึก, การลงทัณฑ์สุดสัปดาห์, ปัญหาในการใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นแนวทางเพื่อการปฏิรูปกฎหมายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162691621
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 เมษายน 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 47
 
  ชื่อหนังสือ : ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมบทความข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร....ได้แก่ คณิต ณ นคร นักปฏิรูปกฎหมายสะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, อัยการกับปัญหาความขัดแย้งในชาติ, หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ, หลักนิติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอัยการ, การให้เหตุผลของศาลสำคัญมากต้องเป็นภาววิสัย, อำนาจตุลาการเสาหลักที่สั่นคลอน, ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, ฯลฯ....ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742888091
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2552


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 48
 
  ชื่อหนังสือ : นี่แหละคดีแพ่ง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

นี่แหละคดีแพ่ง จะเผยโฉมหน้าของคดีแพ่ง ทั้งเรื่องราวการดำเนินคดีแพ่งตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าท่านเป็นนักศึกษา ท่านจะมองเห็นภาพรวมที่จะเข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ดียิ่งขึ้น ถ้าท่านเป็นทนายความ นักกฎหมาย ท่านจะเห็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และถ้าท่านเป็นนักอ่าน ท่านจะได้อ่านเรื่องสั้นที่น่าติดตามและได้สาระประโยชน์เรื่องหนึ่งชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์วิถี ปานะบุตร ปรับปรุงโดย วีรพล ปานะบุตร, ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
รหัสสินค้า : 9789742888169
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2553


 
ราคา  85.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 72.25 บาท

 ลำดับที่ : 49
 
  ชื่อหนังสือ : ภยาคติ จิตประภัสสรของผู้พิพากษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมบทความข้อคิดของท่านศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์...ได้แก่ ประสบการณ์ภยาคติ, จิตประภัสสรของผู้พิพากษา, คดีกินป่า, ตุลาการต้นแบบ, ผู้พิพากษาสมบูรณ์แบบตามอุดมคติ, การสอนกฎหมาย, อุดมการณ์บนเส้นทางสายยุติธรรม, ผู้พิพากษาต้องทนเพื่อความยุติธรรม, เป็นผู้พิพากษาตามอุดมคตินี้ยาก, กระบวนการยุติธรรมสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ, หลักในการทำงานจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่า "ผิด" จริงชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (2450-2545)
รหัสสินค้า : 9789742888176
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 70 กรัม
  จำนวนหน้า : 32
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2553


 
ราคา  25.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 21.25 บาท

 ลำดับที่ : 50
 
  ชื่อหนังสือ : หาทุนเรียนต่อทางกฎหมายในต่างประเทศ ง่ายนิดเดียว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือแนะแนวสำหรับผู้หาทุนเรียนต่อทางกฎหมายในต่างประเทศ...เมื่อไม่เริ่ม มีหรือจะได้มา การหาทุนเริ่มต้นอย่างไร แหล่งขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ทุน เทคนิคการเตรียม Letter of Motivation การเตรียมขอทุนระดับปริญญาเอกชื่อผู้แต่ง : อ.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
รหัสสินค้า : 9789742888206
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2553


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 12  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,624,791 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474