17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 12  
 
 ลำดับที่ : 41
 
  ชื่อหนังสือ : ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภูมิธรรมของพนักงานอัยการ ก็คือ มโนธรรรมและความเป็นอิสระจากภายนอกประกอบกัน และภูมิธรรมของพนักงานอัยการนี้เองจะเป็นภูมิคุ้มกันมิให้พนักงานอัยการผู้ รับผิดชอบต้องเดือดร้อนในภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน ดังนั้น พนักงานอัยการต้องช่วยกันสร้างภูมิธรรมของพนักงานอัยการ และช่วยกันปกป้องรักษาภูมิธรรมของพนักงานอัยการไว้ให้มั่นคง ดังเช่นอดีตพนักงานอัยการที่ได้ปกป้องรักษาภูมิธรรมของพนักงานอัยการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ปกป้องรักษาความเป็นอิสระของพนักงานอัยการไว้ได้ย่างมั่นคงในกระแสการเมืองที่เชี่ยวกรากมาแล้วหลายต่อหลายครั้งชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742887032
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2551


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 42
 
  ชื่อหนังสือ : คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือคำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคหนึ่ง บททั่วไป กล่าวถึงการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศโดยทั่วไป การเตรียมตัวก่อนไปศึกษา การเลือกประเทศและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ภาคสอง เป็นประสบการณ์การศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ภาคสาม ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษ ภาคสี่ ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลียชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789742889357
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2554


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 43
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษิตและวาทะคำคมทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ถ้อยคำสำคัญเพื่อความสามัคคีและสมานฉันท์, ความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย, ความหมายของกฎหมาย, การตีความกฎหมาย, หลักกฎหมายทั่วไป, กฎหมายกับคุณธรรม, กฎหมายกับการเมืองการปกครอง, ระบบกฎหมาย, นักกฎหมาย, ศาลและผู้พิพากษา, พนักงานอัยการ, ทนายความชื่อผู้แต่ง : พ.วัสโภ, ช.ชาคริต
รหัสสินค้า : 9789742887414
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2552


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 81.00 บาท

 ลำดับที่ : 44
 
  ชื่อหนังสือ : สังคมกับกฎหมาย (Society and Laws)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายกับสังคม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ความหมายของสังคม การเกิดขึ้นของสังคม โครงสร้างของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมก่อให้เกิดกฎหมาย การตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

 ชื่อผู้แต่ง : อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
รหัสสินค้า : 9786162690051
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2554 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 45
 
  ชื่อหนังสือ : วิ.อาญาวิพากษ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบ้านเรา คือการศึกษาทางปฏิบัติขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม และกระทำไปเกือบจะขาดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการโดยสิ้นเชิง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในอดีตจึงมีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเสียแหละมาก การแก้ไขเพิ่มเติมในหลายกรณีจึงไม่ใช่เรื่องของความรู้ หากแต่เป็นเรื่องของความรู้สึก...ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742887599
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2552


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 46
 
  ชื่อหนังสือ : คำแนะนำการศึกษากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต ประสบการณ์จากผู้สอบไล่ได้ลำดับที่ 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียนเนติบัณฑิตจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนจนสอบไล่ได้ลำดับที่ 1 (เธียรพร วงศ์กำแหงหาญ, พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ, ภวิศร์ เชาวลิตถวิล, สุจิตรา แสงสายัณห์) ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตได้เห็นภาพรวมของการเรียน เพื่อประกอบการเตรียมตัวล่วงหน้า ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าสอบในหลักสูตรเนติบัณฑิตอยู่ในหลักหมื่น แต่ผู้ที่สอบผ่านได้อยู่ในหลักพัน ส่วนผู้ที่สอบเพียงครั้งเดียวแล้วสอบผ่าน มีน้อยกว่าผู้ที่ต้องใช้เวลาในการสอบหลายครั้งจนกว่าจะสอบผ่าน ประสบการณ์ของผู้สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 จักเป็นตัวอย่างที่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตในรูปแบบที่ตนเองถนัด........ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786162691003
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2555


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 81.00 บาท

 ลำดับที่ : 47
 
  ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สหสาขาว่าด้วยทฤษฎีอาญา, ต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา, ทฤษฎีอาญาและกฎหมายอาญาสารบัญญัติ, ทฤษฎีโทษ : โทษและทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบันที่นักนิติศาสตร์ประยุกต์ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ, ทฤษฎีอาญาและกระบวนการยุติธรรมในสถานภาพปัจจุบันชื่อผู้แต่ง : ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รหัสสินค้า : 9786162692079
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2556


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 48
 
  ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์สู่เป้าหมายในการเรียนกฎหมายเนติบัณฑิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศิลปะการคิดเพื่อเรียนให้ประสบผลสำเร็จ กลวิธีจัดการกับความผิดหวัง ท้อแท้ และท้อถอย แนะวิธีเรียนกฎหมายเพื่อสอบให้ผ่านเนติบัณฑิต ศึกษาสูตรสำเร็จของผู้ล้มเหลว เรียนกฎหมายดีเลิศประเสริฐศรี ตั้งเป้าใหญ่ โยงใยเป้าหมาย ขจัดความท้อแท้ แน่วแน่สู้ กลยุทธ์สู่เป้าหมาย วิธีเขียนตอบให้สอบผ่านพร้อมระเบียบการเข้าศึกษาอบรมของเนติบัณฑิตยสภา และรายชื่อ ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ชื่อผู้แต่ง : มหาชัย ศรีทองกลาง
รหัสสินค้า : 9789742887742
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 96
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 7 : สิงหาคม 2552


 
ราคา  75.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 63.75 บาท

 ลำดับที่ : 49
 
  ชื่อหนังสือ : มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ "มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา" นี้ ผู้เขียนได้รวมเอาบทความวิเคราะห์และความเห็นประเด็นที่น่าสนใจในกฎหมายอาญา ที่เคยเขียนไว้ในที่ต่าง ๆ และได้คัดเลือกมา เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านใช้ดุลพินิจพิจารณา ข้อคิดและค้นหาข้อสรุปตามวิจารณญาณของแต่ละท่าน ประกอบด้วยเรื่อง ข้อคิดทางอาญาที่น่าพิจารณา ลักษณะแห่งการกระทำในกฎหมายอาญา, ความรับผิดทางอาญาโดยบังเอิญ, หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข, ผสมเทียม : ปัญหาการให้กำเนิดและการทำแท้ง, ทางออกของแพทย์ในกรณีปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์, พยายาม (ข่มขืน) กระทำชำเรา : คำพิพากษาฎีกา vs หลักกฎหมาย, การดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี (ม.286), กฎหมายฟอกเงิน...กับโทษย้อนหลัง, วิธีจับพระสึก, การลงทัณฑ์สุดสัปดาห์, ปัญหาในการใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นแนวทางเพื่อการปฏิรูปกฎหมายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162691621
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 เมษายน 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 50
 
  ชื่อหนังสือ : ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมบทความข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร....ได้แก่ คณิต ณ นคร นักปฏิรูปกฎหมายสะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, อัยการกับปัญหาความขัดแย้งในชาติ, หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ, หลักนิติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอัยการ, การให้เหตุผลของศาลสำคัญมากต้องเป็นภาววิสัย, อำนาจตุลาการเสาหลักที่สั่นคลอน, ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, ฯลฯ....ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742888091
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2552


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 12  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,999 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474