17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 12  
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิชุมชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเน้นศึกษาสิทธิของบุคคลและชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มุ่งศึกษาปัญหาว่า "ชุมชน" คืออะไร และสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้เพียงใดโดยได้ทำการศึกษาข้อโต้แย้งทางความคิด ทฤษฎีว่าด้วยสภาพบุคคลของนิติบุคคลว่าสามารถมีสิทธิและหน้าที่ หรือที่เรียกว่ามีสภาพบุคคลได้เพราะเหตุใด เป็นเพราะสังคมยอมรับให้มีความสามารถมีสิทธิได้โดยสภาพ (Real Corporation Theory) หรือเพราะมีกฎหมายหรืออำนาจรัฐมารับรองให้มีสภาพบุคคลโดยสมมติขึ้นเท่านั้น (Fiction Theory)ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
รหัสสินค้า : 9789742885199
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 212
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2550


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย, ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย, สภาพปัญหาที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย, แนวความคิด, ความเป็นไปได้, กรณีศึกษา, ข้อเสนอสำหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742885229
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 470 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 5 : มีนาคม 2550 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 261.00 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิพื้นฐานในคดีอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เมื่อมีการกระทำผิดทางอาญาเกิดขึ้น ไม่ว่าการกระทำผิดนั้นจะเป็นความผิดที่มีบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 อันเป็นกฎหมายฉบับใหญ่รวบรวมความผิดต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก หรือความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญาแต่ละประเภทก็ตาม ก็จะต้องมีการดำเนินการสืบสวน สอบสวน การดำเนินคดีในศาล ตลอดจนการขออภัยโทษซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น ทางภาษากฎหมายเรียกว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งจะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ของผู้เสียหาย การดำเนินการสืบสวน สอบสวนกระทำความผิดโดยผู้ที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มีขั้นตอนการแจ้งข้อหาผู้สงสัยหรือผู้ต้องหา การส่งสำนวนสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยขั้นตอนดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ สิทธิของผู้เสียหาย สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญา สิทธิของพยานในคดีอาญา การตายโดยผิดธรรมชาติ กฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการจับ การค้น หรือการตรวจสถานที่ต่าง ๆ ในกรณีพิเศษชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
รหัสสินค้า : 9789742885298
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 140
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2550


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : การร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม ตามบันทึกของเรอเน่ กียอง หัวหน้าคณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายประเทศสยามชาวฝรั่งเศสนั้น เป็นผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปฏิรูประบบกฎหมายและการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตก ซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้น....ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
รหัสสินค้า : 9789742885403
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2550


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในรัฐไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

“เรื่องจริง” ของคนที่ถูกปฏิเสธจากรัฐทุกรัฐในโลกที่จะยอมรับว่าเป็นคนสัญชาติ (national) จึงตกเป็นคนต่างด้าว (Alien) ในทุกประเทศของโลก “ความไร้สัญชาติ (Nationalityless)” จึงเกิดขึ้นแก่พวกเขา นอกจากนั้น พวกเขาหลายคนที่จะได้พบในหนังสือนี้ ยังประสบ “ความไร้รัฐ (Statelessness)” อีกด้วย ทั้งนี้ เพราะพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก อันทำให้พวกเขาปราศจากซึ่งเอกสารรับรองตัวบุคคลจากรัฐ (Undocumented Person) และตกเป็นบุคคลที่ไม่อาจพิสูจน์ทราบความเป็นบุคคล (Unidentified Person) ต่อใครเลยบนโลก ชื่อแทบทุกชื่อของบุคคลในบทความของหนังสือเล่มนี้ก็เป็นชื่อจริงทั้งหมด เจ้าของเรื่องยินยอมที่จะให้ใช้เรื่องจริงของพวกเขา ทำไมหรือ ? เหตุผลก็เพราะบทความดังกล่าวนี้ ก็คือ เครื่องมือที่พวกเขาซึ่งเป็น “เจ้าของปัญหา” ใช้ในการแจ้งปัญหาของพวกเขาต่อรัฐไทย เพื่อให้รัฐนี้ได้ตระหนักว่า ตนกำลังละเมิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ หากจะยังปล่อยให้มีคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติต่อไปอีกในประเทศไทยชื่อผู้แต่ง : ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว บรรณาธิการ
รหัสสินค้า : 9789742885540
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2550


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิบัตรกับสิ่งมีชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1. การกำหนดนโยบายด้านสิทธิบัตร - ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับทรัพย์สินทางปัญญา - ตัวอย่างสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม - ผลกระทบจากสิทธิบัตรหากมีการอนุญาตให้ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการค้า - ผลกระทบจากการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรไปสู่สิ่งมีชีวิตทุกประเภท - กรณีการฟ้องร้องในเรื่องสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม - ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม บทที่ 2. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต - ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการทางด้านการค้าและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม - ผลกระทบจากมาตรการที่ไม่ใช่การกีดกันทางการค้าต่อประเทศไทย - โอกาสการสร้างความได้เปรียบ/มาตรการเชิงรุกของไทยชื่อผู้แต่ง : ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
รหัสสินค้า : 9789742885564
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2550


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : หักดิบกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

นักกฎหมายที่บิดเบือนกฎหมาย และนักกฎหมายที่ละเมิดหลักธรรมของนักกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งละเมิดต่อ "หลักหน้าที่ที่ขัดกัน" (Incompatibility) เป็นนักกฎหมายที่สถาบันการเรียนการสอนกฎหมายชอบที่จะตั้งรังเกียจ..... หนังสือรวมบทความวิพากษ์เชิงกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ เช่น มติชนรายวัน, มติชนสุดสัปดาห์, บทบัณฑิตย์ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742885779
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2550


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : อาจารย์จิตติพร่ำวอนสอนอะไร ?
บทคัดย่อ / สารบาญ :

นิติศาสตร์ที่แท้จริง...กฎหมายไม่เป็นธรรมอาจมีได้เพียงบางกรณีโดยเฉพาะและแก้ไขผ่อนคลายได้ แต่ผู้ใช้กฎหมายไม่บริสุทธิ์นั้น ร้ายยิ่งกว่า เป็นความเสื่อมแก่วงการกระทบถึงประชาชนทั่วไปที่จะยอมทนต่อความไม่บริสุทธิ์ของนักกฎหมาย...นักกฎหมายต้องบริสุทธิ์เท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องทำให้ประชาชนเห็นและเชื่อถือด้วยว่านักกฎหมายของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์โดยแท้จริง ข้อนี้เป็นข้อที่นักกฎหมายยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูงขึ้นเท่าใดยิ่งต้องสำนึกให้มากขึ้นเท่านั้น....หนังสือประวัติและผลงานของท่านอาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และสรุปคำสอนที่ท่านทิ้งไว้ให้ป็นคติของนักกฎหมาย 15 ประการ.....ชื่อผู้แต่ง : พิเชษฐ เมาลานนท์
รหัสสินค้า : 9789742886066
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 48
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2551


 
ราคา  30.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 27.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : ช่องว่างแห่งกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ช่องว่างแห่งกฎหมายนี้ ได้รู้จักกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้ว นักปราชญ์กฎหมายโรมันเห็นว่า ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ผู้พิพากษาจะต้องตัดสินคดีตามเหตุผลแห่งธรรมชาติ (naturalis ratio) กล่าวคือ ตามหลักเกณฑ์ที่ดีและยุติธรรม (exbono et aepuo)....หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเอาบทความเรื่อง "ช่องว่างของกฎหมาย" ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้เขียนไว้ในบทบัณฑิตย์ เล่ม 10 ตอนที่ 8 (พฤษภาคม 2481) มาพิมพ์ขึ้นใหม่ ถึงแม้ว่าพัฒนาการในทางนิติวิธีที่ปรากฏในทางตำราต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป มากแล้วก็ตาม เช่น การอุตช่องว่างกฎหมาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายคิดไปไม่ถึง จึงบัญญัติกฎหมายขึ้นโดยใช้ถ้อคำแคบ ซึ่งไม่ว่าจะตีความขยายความแค่ไหนก็ตาม ความในตัวบทก็ไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และอาจต้องใช้เทคนิคการเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาอุดช่องว่าง แต่ยังรวมถึงกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายโดยใช้ถ้อยคำที่กว้างเกินไป และครอบคลุมข้อเท็จจริงซึ่งเห็นได้โดยสภาพว่าระบบกฎหมายไม่อาจยอมให้ตัวบท ดังกล่าวครอบคลุมข้อเท็จจริงนั้น จึงต้องลดรูปถ้อยคำนั้นลง.......ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)
รหัสสินค้า : 9789742886134
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 48
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2551


 
ราคา  30.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 25.50 บาท

 ลำดับที่ : 40
 
  ชื่อหนังสือ : ความมีหัวกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

“.....อะไรเป็นจุดสำคัญที่สุด ที่จะทำให้วิชาชีพของเรานี่ประสบความสำเร็จในชีวิต ผมพูดด้วยประสบการณ์ที่ว่า จุดสำคัญของเราคือ “ศีลธรรม” เราต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ไม่ว่าเราจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ หรือนิติกร จะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม อันนี้เป็นจุดสำคัญมาก แต่ว่า การที่เราจะให้เห็นจุดนี้ได้ เราจะต้องศึกษาและต้องมีประสบการณ์....” ส่วนหนึ่งของปาฐกถาเรื่อง “หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย” ที่ท่านศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้แสดงไว้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 และเรื่อง “ความมีหัวกฎหมาย the Legal mind” “ความสำเร็จในชีวิต” “หลักการดำเนินชีวิต” ปาฐกถาทั้ง 4 เรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าทางวิชาการเป็นอย่างมาก และได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่ออีกหลายครั้ง สำนักพิมพ์วิญญูชนได้คำนึงถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ต่อนักกฎหมายและผู้สนใจทั่วไปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (2450-2545)
รหัสสินค้า : 9786162691867
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 70 กรัม
  จำนวนหน้า : 48
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2556


 
ราคา  35.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 31.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 12  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,938,768 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474