17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 12  
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : อิทธิพลของฝรั่งเศส ในการปฏิรูปกฎหมายไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทยนั้น เริ่มต้นมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในภูมิภาคนี้

การที่ประเทศฝรั่งเศสได้พยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยนั้น ได้มีส่วนทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเลือกใช้ระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลเป็นแบบอย่างในการปฏิรูประบบกฎหมายไทย

รวมทั้งส่งผลให้การส่งนักเรียนไทยไปปรึกษากฎหมายที่อังกฤษแต่เพียงประเทศเดียว ก็เริ่มส่งไปประเทศอื่นๆ ด้วยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162693694
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 204
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มิถุนายน 2558


 
ราคา  165.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 148.50 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้ (Good  Faith  &  Supervening   Events) ในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส แองโกลอเมริกัน และไทย ประกอบด้วย ความหมายและความเป็นมาของหลักสุจริตในหลักกฎหมายแ่พ่ง, ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสุจริตกับบทกฎหมายอื่นๆ, หลักสุจริตและหลักกฎหมายอื่นๆ ที่คล้ายกัน, หลักสุจริตที่แทรกซึมอยู่ในกฎหมายลักษณะต่างๆ, แนวทางในการปรับใช้หลักสุจริตชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
รหัสสินค้า : 9789742889722
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2554


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : นิติปรัชญาทางเลือก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เปิดมุมมอง วิเคราะห์ระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ความเป็นธรรม ที่แตกต่างจากฐานความรู้นิติปรัชญาเดิม นิติปรัชญาทางเลือก : นิติปรัชญาตะวันตกในนิติศาสตร์ไทย, สัจจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา, นิติสตรีศาสตร์, นิติศาสตร์แนววิพากษ์ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รหัสสินค้า : 9789749645789
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 130 กรัม
  จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2546


 
ราคา  75.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 63.75 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมันนี้จะเป็นการนำเสนอในส่วนของกฎหมายเอกชนในระบบกฎหมายไทยปัจจุบันเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วจึงจะได้นำเสนอในส่วนกฎหมายโรมันในลำดับต่อมาเพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายโรมัน และกฎหมายไทยในปัจจุบันอีกด้วยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162694349
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2559


 
ราคา  255.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 229.50 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รากฐานความคิด องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ.2559  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
รหัสสินค้า : 9786162695513
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : ธันวาคม 2559


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มสำคัญ คือ (1) เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (2) เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ที่ต้องเปรียบเทียบกฎหมาย (3) เพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจกฎหมายและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาได้อย่างปลอดภัย (4) เพื่อนักธุรกิจชาวไทยที่ติดต่อกับสหรัฐอเมริกาจะได้ศึกษาข้อกฎหมายการค้าและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ (5) เพื่อบุคคลทั่วไปจะได้เห็นภาพรวมของกฎหมายอเมริกา…ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789742889128
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : พฤศจิกายน 2553 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : ยอมไม่ได้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เรื่องสั้นชุด "ยอมไม่ได้" เล่มนี้ ได้คัดเลือกเอามาจากบทความที่ ศ.ทวีเกียรติ เคยเขียนลงไว้ในนิสตยสาร "แม่บ้านทันสมัย" ของอาจารย์พลศรี คชาชีวะ บทความเหล่านี้ได้อธิบายกฎหมายต่างๆ โดยเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกา มาทำให้เป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน น่าคิด และน่าติดตามเพื่อให้รู้ถึงฐานความคิด สิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งผู้อ่านจะได้ทั้สาระ และความบันเทิงไปพร้อม ๆ กันชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162691652
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มิถุนายน 2556


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายกับวงจรชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตาย กฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า"ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย" สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ "กฎหมาย" การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ นั่นคือการเรียนรู้ "สิทธิและหน้าที่" ของแต่ละคนนั่นเองชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162691355
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2557


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย  2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)  4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย  6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์  8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์  10.แนวคำตอบ ชื่อผู้แต่ง : มุนินทร์ พงศาปาน
รหัสสินค้า : 9786162697036
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 12 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลกระทบโดยตรงและเกิดข้อโต้แย้งในความชอบด้วยกฎหมายในอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้น จนเป็นข้อพิพาทโต้แย้งในศาลปกครองมากมายหลายคดี การดำเนินการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและถูกต้องจึงต้องดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเป็นแนวทางปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัดชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162694639
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : พฤษภาคม 2559


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 12  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,982 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474