17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 12  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก : ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การศึกษากฎหมายเิชิงคลินิกเป็นวิธีการสอนและการศึกษากฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและปลูกฝังคติหรือค่านิยมของวิชาชีพในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับนักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต ด้วยการให้โอกาสนักศึกษาได้ทำงานและทำหน้าที่ของนักกฎหมายให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม...บทในเล่มประกอบด้วย การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก การศึกษากฎหมายและการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน การศึกษากฎหมายและการศึกษากฎหมายเชิงคลิในประเทศไทย บทสรุป วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
รหัสสินค้า : 9786162691140
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 265
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2555


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมประสบการณ์และคำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศต่างๆ จากอดีตนักศึกษาไทย บรรณาธิการโดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ได้แก่ประเทศต่างๆ ดังนี้ ประเทศฝรั่งเศส universite Paul-Cezanne Aix-Marseelle 3 มหาวิทยาลัย Nantes และ l'Universite d'Auvergne Clermont-Ferradn 1, ประเทศเยอรมัน Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen และ University of Hannover, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, ประเทศออสเตรเลีย University of Sydney, ประเทศสิงคโปร์ National University of Singapore, ประเทศไต้หวัน National Taiwan Universityชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9786162690273
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2555


 
ราคา  245.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 208.25 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) บันทึกนี้ทำขึ้นในรูปบทสนทนาตาามภาษาพูด ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับการเล่าเรื่องจากประสบการณ์และการแสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมาและบุคลิกที่แจ่มใส เป็นกันเองของพระยามานวราชเสวี ในวัย ๙๐ ปี ในฐานะบุคคลที่ยกย่องและมุ่งมั่นต่อการแสวงหาความรู้ ผู้เคยอุทิศตนทำงานสำคัญๆ ให้แก่บ้านเมืองมาแล้วในหลายสถานะ ตั้งแต่เป็นเสมียน เป็นเลขานุการคณะกรรมการชำระสะสางและร่างประมวลกฎหมาย เป็นผู้พิพากษาเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และองคมนตรีชื่อผู้แต่ง : ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสสินค้า : 9786162692932
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 244
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2557


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 171.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ความทั่วไป : ปฐมบทแห่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม, บทที่ 2 สภาพการณ์และประเด็นปัญหา, บทที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบ (Model) ของศาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 3.1 หลักการเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 3.2 รูปแบบไทร์บูนัล 3.3 รูปแบบความยุติธรรมแฝง 3.4 รูปแบบออสทราลาเชียน 3.5 รูปแบบของกลุ่มนอร์ดิค (ศาลสิ่งแวดล้อมสวีเดน, ฟินแลนด์) 3.6 รูปแบบของเอเชีย (อินเดีย, ฟิลิปปินส์) 3.7 รูปแบบคลาสสิก (เยอรมนี, ฝรั่งเศส), บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะชื่อผู้แต่ง : กฤษณะ ช่างกล่อม
รหัสสินค้า : 9786162691416
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 132
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1: มกราคม 2556


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้ เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญ ผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป..ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
รหัสสินค้า : 9786162694578
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มีนาคม 2559


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : โทคิชิ มาซาโอะ : ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงยุติธรรมของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕
บทคัดย่อ / สารบาญ :

โทคิชิ มาซะโอะ เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวประวัติและผลงานของนายโทคิชิ มาซะโอะ เป็นนักกฎหมายชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปใยวงการกฎหมายไทย และต่างประเทศชื่อผู้แต่ง : พรพรรณ ทองตัน
รหัสสินค้า : 9786162693472
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 64
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มิถุนายน 2558


 
ราคา  50.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 45.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ชีวลิขิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ท่านอาจารย์หม่อนราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นบุรุษรัตนะผู้หนึ่ง มิฉะนั้นท่านจะสอบกฎหมายอังกฤษที่ 1 ได้อย่างไร  แล้วยังได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษา เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา เป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง 

ท่านเป็นผู้เจรจาเพื่อความรอดพ้นจากความเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อไทยเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง

บุรุษเช่นนี้หาได้ยากชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
รหัสสินค้า : 9786162697401
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 254
ขนาด : 16.5X23
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2561


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการการพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนยังไม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมจากครั้งก่อนแต่อย่างใด ซึ่งครั้งก่อนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันแล้วโดยได้เพิ่มแนวคำวินิจฉัยของศาลที่วินิจฉัยเกี่ยวกับหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นข้อ 6.9 ของบทที่ 6 หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ...
บทที่ 1 หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย บทที่ 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ บทที่ 3 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บทที่ 4 หลักความเสมอภาค บทที่ 5 ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ บทที่ 6 หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162694189
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2558


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

นิติศาสตร์แนวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อาชีวปฏิญาณ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ทั่วไป โดยศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในภาคพื้นยุโรป โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ตุลาการ โดยศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร, หลักวิชาชีพนักชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
รหัสสินค้า : 9786162692697
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 428
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : เมษายน 2557แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ เป็นการค้นคว้าวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเดิม และส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายไทยสมัยใหม่ (Modern Law) การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายทั้งสองช่วงเวลา จะทำให้เกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์กฎหมายของชาติไทยในอดีต ขณะเดียวกันก็จะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการรับกฎหมายสมัยใหม่ จากตะวันตกซึ่งจะทำให้ทราบภูมิหลังของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162696978
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 17 : มิถุนายน 2561


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 12  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,049 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474