20 กรกฎาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (31)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (115)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (99)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (188)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (22)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

"หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ" ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและองค์ประกอบขององค์กรอัยการ อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาความเป็นมาและเหตุผลในการร่างกฎหมายฉบับนี้ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและชั้นรัฐสภาเพื่อให้การอธิบายเนื้่อหาของบทบัญญัติและมาตรามีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับตัวอย่างคำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด คำวินิจฉัยข้อหาหรือสำนักงานอัยการสูงสุด คำพิพากษาศาลฎีกา และคำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อสอบเก่าอัยการผู้ช่วยไว้ด้วย โดยปรับคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ ทั้งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและหลักนิติธรรมชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162695568
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : มีนาคม 2560ก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักว่าด้วยความผิดทางวินัยและโทษทางวินัย กระบวนการดำเนิการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย ชื่อผู้แต่ง : ดร.พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162695162
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 156
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : ตุลาคม 2559


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุ้มครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ"สิทธิมนุษยชน : แนวคิดการคุ้มครอง(Human Rights :Conception and Protection) " เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งหมายจะทำการเข้าใจ"สิทธิมนุษยชน" จากการพิจารณามนุษย์ว่าต้องการความชอบธรรมประดารใดสำหรับตนเองและสำหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
รหัสสินค้า : 9786162694714
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : พฤษภาคม 2559


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 20%
ขาย 176.00 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162696480
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2561


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายการคลัง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำรากฎหมายการคลังฉบับนี้ มีการอ้างอิงข้อมูลและแนวทางกฎหมายหารคลังของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลัก โดยมีกฎหมายการคลังของประเทศไทยเสริมเข้าในบางประเด็น เนื้อหาในเล่มจะอธิบายกฎหมายการคลังทั้งในส่วนของการคลังสาธารณะและกระบวนการงบประมาณ ซึ่งผู้เขียนได้ทำดัชนี(Index) ไว้ท้ายเล่มโดยโยงไปยังหมายเลขที่กำกับไว้ย่อหน้าต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจวิชาการด้านกฎหมายการคลังเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของศาสตร์ดังกล่าวในประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่จะผลักดันให้ระบบการใช้จ่ายเงินของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
รหัสสินค้า : 9786162693991
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : กันยายน 2558


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
- ความหมายของมรดก
- การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
- ผู้มีสิทธิรับมรดกและการเป็นทายาท
บทที่ 2 ส่วนแบ่งมรดกและการรับมรดกแทนที่
- การแบ่งมรดกและส่วนแบ่งมรดก
- การรับมรดกแทนที่
บทที่ 3 การสูญเสียมรดก
- การกำจัดมิให้รับมรดก
- การตัดมิให้รับมรดก
- การสละมรดก
บทที่ 4 พินัยกรรม
- หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม
- แบบของพินัยกรรม
- ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม
- พินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ไม่มีผลตามกฎหมาย
บทที่ 5 การจัดการมรดกและปันทรัพย์มรดก
- การจัดการมรดก
- การรวบรวมทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้
- การแบ่งมรดก
- มรดกที่ไม่มีผู้รับ
บทที่ 6 อายุความมรดก
- การฟ้องคดีมรดกโดยทายาทโดยธรรม
- การฟ้องเรียกทรัพย์มรดกตามข้อกำหนดพินัยกรรมโดยผู้รับพินัยกรรม
- การใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ต่อกองมรดก
- การใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความ 10 ปี
- สิทธิในการยกอายุความมรดกขึ้นต่อสู้ ชื่อผู้แต่ง : รศ.มัทยา จิตติรัตน์
รหัสสินค้า : 9786162694004
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
ขนาด : 145*210
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2558


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : นิติปรัชญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญในการศึกษากฎหมาย แต่เนื่องจากการเรียนวิชานี้มีเนื้อหาที่กว้างขวางมากและมักจะศึกษานอกตัวกฎหมาย กล่าวคือ ศึกษาแนวคิดด้านกฎหมายของตะวันตกว่า เขามีทัศนะอย่างไรต่อคำว่า กฎหมาย ใส่วนนี้จึงเป็นเนื้อหาของสำนักแนวคิดทางกฎหมายใหญ่ๆ คือปรัชญากฎหมายธรรมชาติ ปรัชญากฎหมายบ้านเมือง ปรัชญากฎหมายประวัตศาสตร์ ปรัชญานิติศาสตร์เชิงสังคมและสังคมวิทยากฎหมาย เป็นต้น

เนื้อหาที่ปรากฏในเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาได้แก่ ความรู้วิชาและศาสตร์ การแบ่งแยกศาสตร์ ปรัชญา นิติปรัชญา นิติศาสตร์ ปรัชญากฎหมายตะวันตก อาทิ กฎหมายธรรมชาติ กฎหมายบ้านเมือง กฎหมายประวัติศาสตร์ สังคมวิทยากฎหมาย และปัญหารากฐานทางนิติปรัชญา อาทิ เรื่องความยุติธรรม นิติรัฐนิติธรรม การเคารพและการแข็งขืนต่อกฎหมาย เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162693267
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 390 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2557


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำราเล่มนี้มุ่งจะนำเสรอเนื้อหาอันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐายเพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใขกฎหมายปกครองอื่นที่มีคความยุ่งยากซับซ้อนและเกี่ยวข้องต่อไปชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162696022
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1: กรกฎาคม 2560


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

"สรุปหลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ" เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในภาพรวมได้ง่ายและกระชับยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจอันจะทำให้สามารถสรุปความคิด ให้เกิดความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162696107
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1: สิงหาคม 2560


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,624,803 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474