20 กรกฎาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (31)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (115)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (99)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (188)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (22)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 21
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายครอบครัว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางตอนเล็กน้อย และเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาปี 2558 และปี 2559 ที่น่าสนใจ หวังว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา และบิดามารดากับบุตรได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อความผาสุกของสมาชิกในครอบครัวต่อไป
บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว บทที่ 2 การหมั้น บทที่ 3 การสมรส บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา บทที่ 5 ทรัพย์สินระหส่างสามีภริยา บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ บทที่ 9 การหย่า บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร บทท่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง บทที่ 13 บุครบุญธรรม บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786162695827
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 18 : มิถุนายน 2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 22
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื้อหาสาระและหลักการของกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง มีการปรับปรุงแก้ไข ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2557... ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ยังคงเดิม

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์
รหัสสินค้า : 9786162693373
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 254
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 11 : มกราคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  225.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 191.25 บาท

 ลำดับที่ : 23
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายละเมิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ละเมิด เป็นนิติเหตุซึ่งมีผลให้เกิดสิทธิและหน้าที่ผูกพันกันตามกฎหมาย จึงเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ประการหนึ่งในจำนวน 4 ประการ อันได้แก่ สัญญา ละเมิด จัดการงานอกสั่ง และลาภมิควรได้ ดังนั้นบทบัญญัติเกี่ยวกับละเมิดจึงจัดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ ลักษณะ 5 การที่บุคคลจะต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่อย่างไรนั้น พิจารณาได้จากบทบัญญัติดังกล่าว ความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ - ความรับผิดเพื่อละเมิด อันเกิดจากการกระทำของตนเอง - ความรับผิดเพื่อละเมิด อันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น - ความรับผิดเพื่อละเมิด ในความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และได้เพิ่มเติมภาคผนวกในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไว้อีกด้วย

 ชื่อผู้แต่ง : ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
รหัสสินค้า : 9786162690358
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 8 : มีนาคม 2555 ปรับปรุงใหม่


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 24
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ประเภทของสัญญาซื้อขาย แบบของสัญญาซื้อขาย ฯลฯ, การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง การขายฝาก การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ การขายทอดตลาด, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้, สัญญาเช่าทรัพย์ ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ การโต้แย้งการเช่าหลายราย การเช่าช่วง หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์ ฯลฯ สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
รหัสสินค้า : 9786162696091
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 274
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 25
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักการและแนวคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา, กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี และข้อหา, พยานหลักฐาน, มาตรการบังคับในทางอาญา, โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา, หลักการดำเนินคดีอาญา, การฟ้องคดีอาญาทั่วไป, การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น, คำพิพากษาและคำสัง, สภาพเด็ดขาดทางกฎหมายของคำพิพากษา, หลักทั่วไปเกี่ยวกับอุทธรณ์ฎีกา, อุทธรณ์, ฎีกา, การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่, การบังคับคดีอาญาและค่าธรรมเนียมชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162694042
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2558


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 212.50 บาท

 ลำดับที่ : 26
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น : ผู้เสียหายและผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย, ผู้ต้องหาและจำเลย, อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล, การฟ้องคดีอาญา, การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา, จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว, ส่วนที่ 2 สอบสวน : หลักทั่วไปในการสอบสวน, การสอบสวน ซึ่งชื่อผู้แต่ง : ปริญญา จิตรการนทีกิจ
รหัสสินค้า : 9789742889388
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 340 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 2 : เมษายน 2554


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 27
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 3 วิธีพิจารณาชั้นศาล : การฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง, การพิจารณา, คำพิพากษาหรือคำสั่ง; ส่วนที่ 4 อุทธรณ์และฎีกา : อุทธรณ์, ฎีกา ; ส่วนที่ 5 พยานหลักฐาน : หลักทั่วไป, พยานหลักฐาน ; ส่วนที่ 6 การบังคับคดีตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม : การบังคับตามคำพิพากษา, ค่าธรรมเนียม ; ส่วนที่ 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ : อภัยโทษชื่อผู้แต่ง : ปริญญา จิตรการนทีกิจ
รหัสสินค้า : 9789742889395
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 2 : เมษายน 2554


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 28
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น, ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง, ลักษณะ 2 การพิจารณา, ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง, ภาค 4 อุธรณ์และฎีกา, ลักษณะ 1 อุธรณ์, ลักษณะ 2 ฎีกา, ภาค 5 พยานหลักฐาน, หมวด 1 หลักทั่วไป, หมวด 2 พยานบุคคล, หมวด 3 พยานเอกสาร, หมวด 4 พยานวัตถุ, หมวด 5 ผู้ชำนาญการพิเศษ, ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม, หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา, หมวด 2 ค่าธรรมเนียชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
รหัสสินค้า : 9786162691393
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 610 กรัม
  จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5: กุมภาพันธ์ 2556


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 255.00 บาท

 ลำดับที่ : 29
 
  ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

"...วิชานี้(นิติปรัชญา)ทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลึกและกว้างขึ้นโเฉพาะทำให้รู้จักวิชากฎหมายในภาพรวมได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้มีวิธีคิด วิธีมอง วิธีการทำความเข้าใจกฎหมายมากกว่าการนำตัวอักษรมาเล่นแร่แปรธาตุเพียงอย่างเดียว

มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จำนวนไม่น้อยบ่นกับผู้เขียนว่า ไม่รู้ว่าเรียนวิชานี้ไปทำไม แต่หลังจากจบการศึกษาไปประมาณ ๒-๓ ปี ก็กลับมาบอกกับผู้เขียนใหม่ว่าวิชานิติปรัชญามีประโยชน์ต่อตัวเขาเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ได้ทำให้ผู้เขียนแปลกใจแต่อย่างใดเพราะวิชานี้จะเผยให้เห็นคุณค่าของมันเองในระยะยาว โดยเฉพาะจะทำให้มองเห็นกฎหมายในอีกมิติหนึ่งซึ่งผู้ที่ไม่เคยผ่านการศึกษาวิชานี้มาก่อนยากจะมองเห็นหรือเข้าใจได้"

เหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมายและบุคคลทั่วไป ในการพิมพ์ครั้งที่ 19 นี้ได้มีการแก้ไขคำและปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696534
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 20 : มกราคม 2561


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 30
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
รหัสสินค้า : 9786162695100
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 186
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2559


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,624,800 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474