24 เมษายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (114)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (93)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (170)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (82)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหลักกฎหมายสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยผลของการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการใช้เสรีในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695681
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : พฤษภาคม 2560


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายธุรกิจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ นิติกรรม, ละเมิด, สัญญา, ตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ทรัพย์, สัญญาซื้อขาย, ขายฝาก, ตั๋วเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาประกันภัย, ประกันวินาศภัย, สัญญาประกันชีวิต, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รหัสสินค้า : 9786162693359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 7 : มกราคม 2558


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 255.00 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขหลักกฎหมายตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 โดยบัญญัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้เพิ่มเติมและตัดทอนข้อความบางตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมตัวอย่างจากแนวคำพิพากษาฎีกา จนถึงปี 2546 ตลอดจนหลักกฎหมายของต่างประเทศที่มีหลักเกณฑ์บางเรื่อง เช่น การจับ การค้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
รหัสสินค้า : 9786162692338
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 760 กรัม
  จำนวนหน้า : 434
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 12 : ธันวาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 323.00 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาในชั้นปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไปในการทำความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาสาระในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีการแก้ไขจนเป็นปัจจบัน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มเนื้อหาในส่วนพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่เข้าไว้ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของกฎหมายให้มากที่สุด และใช้ถ้อยคำตามตัวบทกฎหมายที่แก้ไขใหม่ล่าสุดชื่อผู้แต่ง : ปริญญา จิตรการนทีกิจ
รหัสสินค้า : 9786162692826
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 320
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 3 : มิถุนายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาในชั้นปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไปในการทำความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาสาระในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีการแก้ไขจนเป็นปัจจบัน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มเนื้อหาในส่วนพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่เข้าไว้ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของกฎหมายให้มากที่สุด และใช้ถ้อยคำตามตัวบทกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างตามคำพิพากษาฎีกาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องประกอบ อันจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและจดจำตัวบทและหลักกฎหมายได้

 ชื่อผู้แต่ง : ปริญญา จิตรการนทีกิจ
รหัสสินค้า : 9786162690624
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 440 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 3 : มิถุนายน 2555 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายตั๋วเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สัญญาตั๋วเงิน, คู่สัญญาในตั๋วเงิน, การออกตั๋วเงิน, การโอนตั๋วเงิน, การรับรอง, อาวัล, การใช้เงิน, การสอดเข้าแก้หน้า, สิทธิไล่เบี้ย, ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, ตั้วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกหลัก ตั๋วเงินหาย, การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋วชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162693021
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 480
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 10 : สิงหาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  390.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 331.50 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมหาชน รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ รัฐสมัยใหม่ รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ข้อความคิด ข้อความคิดและสาระสำคัญของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ ภารกิจของรัฐ รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง, การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระทำของรัฐ, การกระทำทางปกครอง การใช้กฎหมายและดุัลยพินิจทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696169
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 390 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 12 : สิงหาคม 2560


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หุ้นส่วน ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคล การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การควบคุมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด,สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัด การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล การเพิ่มทุนและการลดทุน การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี การควบบริษัทเข้าด้วยกัน การถอนทะเบียนบริษัทร้าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รหัสสินค้า : 9786162693755
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 8 : กรกฎาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติ


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การใช้กฎหมายอาญา, เวลาที่กฎหมายใช้บังคับ, สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ, บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ, โครงสร้างความรับผิดอาญา, การกระทำครบองค์ประกอบความผิด, อำนาจกระทำ, เหตุยกเว้นโทษ, การใช้บทบังคับของกฎหมายอาญา, โทษ, การกำหนดโทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, การระงับความผิดและโทษ, นิยามศัพท์และบทส่งท้าย เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 25 เกี่ยวกับเรื่องโทษการกักขังแทนค่าปรับ การรอการลงโทษและเพิ่มโทษ

 

 

 

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162694530
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 14 : เมษายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะ 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย - ประเภทของสัญญาซื้อขายและคำมั่นว่าจะซื้อขาย - แบบของสัญญาซื้อขาย - การโอนกรรมสิทธิ์ - สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย - สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อ - การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน ลักษณะ 3 ให้ ทดสอบความเข้าใจ (ปัญหาและเฉลย)ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร
รหัสสินค้า : 9786162693915
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 8 : สิงหาคม 2558


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,469,101 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474