17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือมาตรการบังคับทางอาญา มุ่งประสงค์ให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการใช้ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการอื่นๆ เนื่องจากมาตรการบังคับทางอาญาาเป็นเรื่องที่กระทำต่อมนุษย์ การใช้มาตรการต่างๆ มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไรที่มีความเป็นภาวะวิสัย เพื่อให้เกิดความ้ป็นธรรมและเหมาะสมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162693229
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2557


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ  บทที่ 2 การดำเนินการทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ของรัฐในประเทศไทย  บทที่ 3 หลักกฎหมายหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของไทย  บทที่ 4 หลักความชอบธรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหาชน  บทที่ 5 บทส่งท้ายชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162695438
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 530 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : มกราคม 2560


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายตัวแทน-นายหน้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสืออธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตัวแทนและนายหน้า ประกอบด้วย ลักษณะ 15 ตัวแทน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ, หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวแทน, ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก, ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง และลักษณะ 16 นายหน้าชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รหัสสินค้า : 9789742889777
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2554 ปรับปรุงใหม่


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายประกันภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กิจการประกันภัยในปัจจุบันมีความสำคัญและมีบทบาทในวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก เป็นทั้งแหล่งระดมทุน ป้องกัน และบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง และยังถือว่าเป็นแหล่งออมเงินได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันธุรกิจการประกันภัยพัฒนาเป็นอย่างมาก มีกลยุทธ์รูปแบบการประกันที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการเอาประกันภัยได้อย่างถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประกันภัยการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองผู้สูงอายุ ประกันภัยอุบัติเหตุชดเชยรายได้รายวัน หรือประกันภัยอุบัติเหตุครอบครัวทั้งครองครัว เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไร ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยประกันภัยนั่นเองชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รหัสสินค้า : 9786162693595
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2558 แก้ไเพิ่มเติม


 
ราคา  130.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 117.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายและสาระสำคัญของกฎหมายอาญา, หลักไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย, การตีความกฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, โครงสร้างความผิดอาญา, องค์ประกอบภายนอก, องค์ประกอบภายใน, การกระทำโดยพลาด, ความผิดกฎหมาย, ความชั่วของผู้กระทำผิด, การพยายามกระทำความผิด, เหตุยกโทษ เหตุลดโทษและเหตุบรรเทาโทษ, ความสำคัญผิด, ผู้กระทำผิดหลายคน, การกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9789742886455
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : มิถุนายน 2551


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วัตถุแห่งหนี้, ผลแห่งหนี้, การผิดนัด, การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย, การรับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์, การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้, การโอนสิทธิเรียกร้อง, สิทธิยึดหน่วง, บุริมสิทธิ, ลูกหนี้หลายคนและเจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้ชื่อผู้แต่ง : ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
รหัสสินค้า : 9789742889975
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 11 : ตุลาคม 2554 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะซื้อขาย สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินที่ซื้อขาย ข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อขายและผู้มีสิทธิซื้อขาย, สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ขาย ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง ความรับผิดในการรอนสิทธิ, สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ หน้าที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อ หน้าที่ชำระราคา สิทธิยึดหน่วงราคา, ซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ลักษณะแลกเปลี่ยน, ลักษณะให้ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9789742887575
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 6 : สิงหาคม 2552


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงของรัฐ (มาตรา 107-135/4) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา 136-205) ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน (มาตรา 206-239) ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง (มาตรา 240-275) : ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์และภาค 3 ลหุโทษ : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (มาตรา 288-308) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (มาตรา 309-333 และมาตรา 276-287/2) ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (มาตรา 334-366) ส่วนที่ 4 ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398)ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162695469
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 12 : กุมภาพันธ์2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บททั่วไป, การฟ้องคดีล้มละลาย, การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย, วิธีการชั่วคราวก่อนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด, กระบวนการพิจารณาชั้นลูกหนี้ถูกพิทักษ์, การขอรับชำระหนี้, การประนอมหนี้, การประชุมเจ้าหนี้, การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย, ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับการที่ได้กระทำไปแล้ว, การแบ่งทรัพย์สิน, การเปิดคดี, การสิ้นสุดการล้มละลาย, การฟื้นฟูกิจการ, กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน, กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542, ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 และในการพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมคำพิพากษาให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้นชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์
รหัสสินค้า : 9786162691386
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : มกราคม 2556


 
ราคา  270.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 243.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหลักกฎหมายสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยผลของการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการใช้เสรีในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695681
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : พฤษภาคม 2560


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 216.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,977 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474