17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักการทำสัญญาภาษาไทย, การทำนิติกรรมสัญญา, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา, หลักสำคัญในการทำสัญญา, สาระสำคัญของสัญญา, ความถูกต้องเป็นธรรมของสัญญา, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาไทยชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
รหัสสินค้า : 9786162692611
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 530 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3: มีนาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ, รูปแบบของสัญญาภาษาอังกฤษ, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาอังกฤษ, สัญญาภาษาอังกฤษแบบเรียบง่ายตามระบบกฎหมายไทย, สัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรืออังกฤษ-อเมริกัน

 ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
รหัสสินค้า : 9786162694776
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มิถุนายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : จริยธรรมนักกฎหมายกับการปฏิรูปกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1. จริยธรรมนักกฎหมาย

2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย

3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. กฎหมายอาญาไทยในวาระ 111  ปี

5. อำนาจฟ้องคืออำนาจศาล

6. การถอนฟ้องคดีอาญา

7. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา

8. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162697371
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2561


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ศิลปะการร่างคำคู่ความ แบบทนายมืออาชีพ ตอนที่ 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศิลปะในการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง : ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่งที่ธนาคารพาณิชย์เป็นโจทก์, ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่งทั่วไป, ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีอาญา ศิลปะในการร่างคำให้การจำเลยคดีแพ่ง : ตัวอย่างคำให้การจำเลยในคดีแพ่ง, ตัวอย่างคำให้การจำเลยในคดีต่าง ๆ, ตัวอย่างคำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง, ตัวอย่างคำให้การโจทก์แก้ฟ้องแย้งชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ศิริมงคล
รหัสสินค้า : 9789742886998
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2551 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  365.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 328.50 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ศิลปะการร่างคำคู่ความ แบบทนายมืออาชีพ ตอนที่ 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศิลปการร่างคำฟ้องอุทธรณ์และฎีกา คำแก้อุทธรณ์และคำแก้ฎีกา คำแถลงการณ์ปิดคดีเป็นหนังสือ คำร้อง คำแถลง คำขอ และตัวอย่างคำคู่ความดังกล่าว โดยในตอนท้ายผู้เขียนได้บรรจุตัวอย่างการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระ หนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ทนายฝึกหัดได้ศึกษาและอาจใช้ประโยชน์ได้บ้างตามความเหมาะสม และอาจแก้ไขปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพทนายความในอนาคตต่อไปชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ศิริมงคล
รหัสสินค้า : 9789742884963
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 396
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2550


 
ราคา  390.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 351.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ว่าความภาคพิสดาร เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เรื่องความว่าเก่งหรือไม่ เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องไปเสาะแสวงเอาข้างหน้า หลาย ๆ อย่างก็เป็นเรื่องเฉพาะตัว (ห้ามเลียนแบบ) จริงๆ และหลายเรื่องเก่งไม่เก่งก็พอจะเรียนรู้กันได้เพียงแต่หาคนสอนยาก เพราะเวลาอาจารย์ท่านสอนท่านก็มักจะงัดแต่ชนิดที่เรียกว่า วิชาเทพ มาสอน ส่วนที่จัดอยู่ในประเภท วิชามาร หรือเรียกให้เก๋หน่อยก็ต้องเรียกว่า วิชาว่าความพิสดาร มักจะไม่มีอาจารย์ท่านไหนสอนชื่อผู้แต่ง : วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา
รหัสสินค้า : 9789742885762
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 190 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2550


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ว่าความภาคพิสดาร เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เรื่องว่าความเก่งหรือไม่ เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องไปเสาะแสวงเอาข้างหน้า หลาย ๆ อย่างก็เป็นเรื่องเฉพาะตัว (ห้ามเลียนแบบ) จริง ๆ แล้ว เรื่องเก่งไม่เก่งก็พอจะเรียนรู้กันได้ เพียงแต่หาคนสอนยาก เพราะเวลาอาจารย์ท่านสอน ท่านก็มักจะงัดแต่ชนิดที่เรียกว่า วิชาเทพ มาสอน ส่วนที่จัดอยู่ในประเภท วิชามาร หรือเรียกให้เก๋หน่อยก็ต้องเรียกว่า วิชาว่าความภาคพิสดาร มักจะไม่มีอาจารย์ท่านไหนสอน...ชื่อผู้แต่ง : วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา
รหัสสินค้า : 9789742886837
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : กันยายน 2551


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ร่างสัญญาธุรกิจ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ชื่อสัญญา วัตถุประสงค์ของการตั้งชื่อสัญญา สัญญาที่กฎหมายไทยได้บรรยายชื่อ ลักษณะของสัญญา การตั้งชื่อสัญญา, การระบุตัวคู่สัญญา ระบุคู่สัญญาอย่างไร ระบุสถานะพิเศษของคู่สัญญา ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแปลงของตัวคู่สัญญา, วันที่ วัตถุประสงค์-การบรรยาย และข้อพึงพิจารณา, อารัมภบท วัตถุประสงค์และการบรรยายอารัมภบท, การตีความและคำจำกัดความหรือคำนิยม, สาระสำคัญของหนี้แห่งสัญญา, ค่าตอบแทน, การไม่ปฏิบัติตามสัญญา การผิดนัดที่อาจถือเป็นเหตุบอกเลิกสัญญา และการเลิกสัญญา, บทเบ็ดเตล็ดชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์
รหัสสินค้า : 9786162694554
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 438
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มีนาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : เชิงทนาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนแปลมาจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเกร็ดในคดีแปลกๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นอุทาหรณ์ในการว่าความของทนายเกี่ยวกับการถามค้าน ไหวพริบต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
รหัสสินค้า : 9786162692055
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 4 : กรกฎาคม 2556


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 72.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,980 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474