17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 





























  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : อาญาหัวเห็ด 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสรุปหลักกฎหมายที่สำคัญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-208 โดยคัดเลือกคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งของฉบับสำนักงานส่งเสริมตุลาการและเนติบัณฑิตยสภาจากอดีตจนถึงปี 2554 รวมทั้งได้จัดทำแผนภูมิหลักกฎหมายมาตราที่สำคัญ เพื่อให้ง่ายในการศึกษาและเปรียบเทียบ และในส่วนของภาคผนวกยังได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยออกเป็นข้อสอบทั้ง 3 สนาม (ผู้ช่วยผู้พิพากษา, อัยการผู้ช่วย, เนติบัณฑิตไทย) เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สำหรับผู้เตรียมตัวสอบ



ชื่อผู้แต่ง : กลุ่มนักกฎหมายหัวเห็ด
รหัสสินค้า : 9786162691898
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 990 กรัม
  จำนวนหน้า : 564
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2556


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 405.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- กฎหมายอาญา

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ

- กฎหมายปกครอง

- กฎหมายระหว่างประเทศ

- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

- กฎหมายที่ใช้ในชีงิตประจำวัน



ชื่อผู้แต่ง : พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 9786162697418
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : ตุลาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบกฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ, กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, เขตอำนาจของศาลปกครอง, เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ พร้อมธงคำตอบ

 



ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162696749
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 438
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : เมษายน 2561(แก้ไขเพิ่มเติม)


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบพยานหลักฐาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อยๆ ลงไปในรายละเอียดแต่ละประเด็น มุ่งศึกษาไปที่กฎหมายของไทยและการใช้กฎหมายของศาลไทยผ่านคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายลักษณะพยานได้ทำความเข้าใจกฎหมายลักษณะนี้ง่ายขึ้น



ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162697074
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 286
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไป อาชีพ-วิชาชีพ-สัมมาชีพ บทที่ 1 อาชีพ, บทที่ 2 วิชาชีพ, บทที่ 3 สัมมาชีพ

ส่วนที่ 2 ภาควิชาชีพกฎหมาย บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมาย, บทที่ 5 นักกฎหมาย, บทที่ 6 วิชาชีพตุลาการ, บทที่ 7 วิชาชีพอัยการ, บทที่ 8 วิชาชีพทนายความ, บทที่ 9 วิชาชีพครูอาจารย์

ส่วนที่ 3 การปลูกฝังหลักวิชาชีพกฎหมาย บทที่ 10 กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์, บทที่ 11 กลุ่มประเทศซีวิลลอว์, บทที่ 12 การปลูกฝังหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศไทย, บทที่ 13 ข้อสรุปและการวิเคราะห์วิจารณ์

ส่วนที่ 4 ภาคหลักการของวิชาชีพกฎหมาย บทที่ 14 หลักจริยธรรม, บทที่ 15 หลักความยุติธรรม, บทที่ 16 หลักความเป็นกลาง, บทที่ 17 หลักความสมานฉันท์, บทที่ 18 หลักการให้บุคคลเคารพกฎหมาย, บทที่ 19 หลักอารยขัดขืน



ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162693298
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 480 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2: มกราคม 2558


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553, ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, องค์กรอัยการ, พนักงานอัยการ, สำนักงานอัยการสูงสุด, แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ,  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553, คำถาม-คำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการฯ, ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วยที่น่าสนใจ



ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ
รหัสสินค้า : 9786162694592
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : มีนาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

“หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง” มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับใช้บังคับแก่คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง โดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงที่แตกต่างไปจากการดำเนินคดีอาญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผู้เขียนได้ศึกษาตำราและบทความทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ตลอดจนความเป็นมาและเหตุผลในการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและชั้นรัฐสภาเพื่อให้คำอธิบายบทบัญญัติแต่ละมาตรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนคำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อสอบเก่าไว้ทุกสนาม โดยปรับคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้มีการแก้ไขเนื้อหาในบทที่ 2 หัวข้อ 1.3  การขออนุญาตฟ้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอัยการสูงสุด ตลอดจนมีการแก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย 

 



ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162696572
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : กุมภาพันธ์ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดินเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับที่ดิน อาทิ ความหมายของที่ดิน สิทธิในแผ่นดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการได้มาซึ่งเอกสารในที่ดินแบบต่างๆ การโอนที่ดินที่ได้มา รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการกำหนดสิทธิในที่ดินสำหรับบุคคลประเภทต่างๆ การถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจโดยง่ายจึงมีตารางบรรยายประกอบ อีกทั้งมีแนวทางการตอบเพื่อปูพื้นฐานการตอบกฎหมายที่ดีต่อไป จึงเป็นคู่มือที่น่าสนใจและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ



ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162692291
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน 



ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รหัสสินค้า : 9786162696398
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3:พฤศจิกายน 2560


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,982 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474