17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายทะเล : เขตทางทะเลของประเทศไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือผลงานวิชาการที่กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ จัดทำ แต่ยังมิได้เผยแพร่ในวงกว้างเนื่องจากข้อมูลบางประการถือเป็นความลับ ประเทศไทยมีพื้นที่เขตทางทะเล (Maritime Zones) ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมแล้วประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ของพื้นที่เหล่านี้เป็นทะเลหลวง (High Seas) มาก่อน จึงไม่มีเส้นเขตแดนระหว่างประเทศในอดีต การพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลได้เปลี่ยนสถานะพื้นที่เหล่านี้มาเป็นเขตไหล่ทวีป โดยอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 และเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ความปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้ประเทศไทยมีเขตพื้นที่ทางทะเลเพิ่มขึ้นมากมาย แต่ทั้งหมดถูกปิดล้อมโดยเขตทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงต้องเจรจาทำความตกลงเรื่องเขตทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ...ชื่อผู้แต่ง : พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ
รหัสสินค้า : 9789742885267
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2550


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 171.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 10 เรือโดนกัน อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเรือโดนกัน กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับเรือโดนกัน, บทที่ 11 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล, อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล, Lloyd's Open form, กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล, บทที่ 12 ความเสียหายทั่วไป, บทที่ 13 การประกันภัยทางทะเล, บทที่ 14 บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ, บทที่ 15 ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162692635
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 346
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : มีนาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 289.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 5 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล, บทที่ 6 การกักเรือเดินทะเล, บทที่ 7 การเช่าเรือเดินทะเล, บทที่ 8 การรับขนของทางทะเล, บทที่ 9 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเล, บทที่ 10 ผู้ประกอบการท่าชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162692413
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 432
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : ธันวาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 378.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บททั่วไป, เรือเดินทะเล, บุริมสิทธิทางทะเล, จำนองเรือเดินทะเลชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9789742889111
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 510 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : ธันวาคม 2553 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 234.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการแก้ไขคู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติใหม่พร้อมตัวบท ได้แก่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558  พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162696855
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 508
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : มิถุนายน 2561แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 342.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,006 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474