17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รหัสสินค้า : 9786162694813
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 238
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2559


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษีบริษัทข้ามชาติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อ่านง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานทางภาษีมาก่อน ให้แนวคิดและแนวปฏิบัติทางภาษีกรณีบริษัทข้ามชาติ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนถึงระดับ Practitioners
ภาคทฤษฎี -ความหมายของบริษัทข้ามชาติ -ภาษี -ภาษีซึ่งบังคับจัดเก็บจากบริษัทข้ามชาติและอำนาจรัฐในการจัดเก็บ -กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน -ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล -การวางแผนและการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติว่าด้วยหลักการและรูป แบบ -ความหมายของการเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี -การวางแผนภาษีระหว่างประเทศสำหรับบริษัทข้ามชาติ -หลักการป้องกันและการรับมือการเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ
ภาคปฏิบัติ
-ภาษีระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย -การจัดเก็บภาษีจากชาวต่างชาติและบริษัทข้ามชาติภายใต้ประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อน -บทบัญญัติว่าด้วยปัญหาการกำหนดราคาโอนภายใต้ประมวลรัษฎากรชื่อผู้แต่ง : พนิต ธีรภาพวงศ์
รหัสสินค้า : 9789742887360
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2552


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559-2560 ที่ผ่านมา และได้เพิ่มแผนภูมิต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาและแนวข้อสอบใหม่ๆ เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยให้ผู้อ่านได้เห็นแนวข้อสอบและการตอบข้อสงสัยหลายสมัย ซึ่งส่วนใหญ่จะถามทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม พร้อมแนะแนวการตอบข้อสอบชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 ไว้ด้วย
เนื้อหา : บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล บทที่ 4 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ บทที่ 7 ภาษีอากร กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 8 อากรแสตมป์    ตัวอย่างคำถามพร้อมคำตอบชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
รหัสสินค้า : 9786162695667
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 670 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : เมษายน 2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,025 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474