29 มีนาคม 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (37)
 กฎหมายทั่วไป (107)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (53)
 หนังสือฝากขาย (15)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (81)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (22)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (12)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (22)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (30)
 อื่นๆ (97)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (16)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (62)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (4)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รหัสสินค้า : 9786162694813
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 238
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2559


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ภาษีบริษัทข้ามชาติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อ่านง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานทางภาษีมาก่อน ให้แนวคิดและแนวปฏิบัติทางภาษีกรณีบริษัทข้ามชาติ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนถึงระดับ Practitioners
ภาคทฤษฎี -ความหมายของบริษัทข้ามชาติ -ภาษี -ภาษีซึ่งบังคับจัดเก็บจากบริษัทข้ามชาติและอำนาจรัฐในการจัดเก็บ -กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน -ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล -การวางแผนและการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติว่าด้วยหลักการและรูป แบบ -ความหมายของการเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี -การวางแผนภาษีระหว่างประเทศสำหรับบริษัทข้ามชาติ -หลักการป้องกันและการรับมือการเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ
ภาคปฏิบัติ
-ภาษีระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย -การจัดเก็บภาษีจากชาวต่างชาติและบริษัทข้ามชาติภายใต้ประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อน -บทบัญญัติว่าด้วยปัญหาการกำหนดราคาโอนภายใต้ประมวลรัษฎากรชื่อผู้แต่ง : พนิต ธีรภาพวงศ์
รหัสสินค้า : 9789742887360
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2552


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value  Added  Tax), ภาษีธุรกิจเฉพาะ พร้อมทั้งมีตัวอย่างคำถามพร้อมคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรด้วยชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
รหัสสินค้า : 9786162694370
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 246.50 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,846,155 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474